Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Koordinerande eining (KE) i Helse Fonna HF er organisert i Samhandlingseininga. Rådgivarstillinga i eininga fungerer som bindeledd til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Individuell plan

Last ned mal for Individuell Plandokument (PDF 64 KB) 

Møteplassen 2017

24.10 vart Møteplassen 2017 for Koordinerande einingar og samarbeidspartnarar arrangert.

Eit tett og interessant program vart gjennomført med ca  60 representanter frå kommunar, spesialisthelsetenesta og brukarorganisasjonar tilstades.

Takk til alle deltakarar og bidragsytarar. Her er presentasjonar gjort tilgjengelege.

Ugland, Kari Møteplassen 2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering/Møteplassen 2017/Ugland, Kari Møteplassen 2017.pdfUgland, Kari Møteplassen 2017.pdf
Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 - 2019_Helse Vest okt 2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering/Møteplassen 2017/Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 - 2019_Helse Vest okt 2017.pdfOpptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 - 2019_Helse Vest okt 2017.pdf
Høgestøl, IP og KO HGSD.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering/Møteplassen 2017/Høgestøl, IP og KO HGSD.pdfHøgestøl, IP og KO HGSD.pdf
Høgestøl, HGDS kommune Møteplassen 2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering/Møteplassen 2017/Høgestøl, HGDS kommune Møteplassen 2017.pdfHøgestøl, HGDS kommune Møteplassen 2017.pdf
Frisklivssentralen som aktør på rehabiliteringsfeltet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering/Møteplassen 2017/Frisklivssentralen som aktør på rehabiliteringsfeltet.pdfFrisklivssentralen som aktør på rehabiliteringsfeltet.pdf
Ernæring i forebygging og behandling Haugesund 24.okt 2017 HEO.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering/Møteplassen 2017/Ernæring i forebygging og behandling Haugesund 24.okt 2017 HEO.pdfErnæring i forebygging og behandling Haugesund 24.okt 2017 HEO.pdf
EK lms 2017.10.24 Møteplassen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering/Møteplassen 2017/EK lms 2017.10.24 Møteplassen.pdfEK lms 2017.10.24 Møteplassen.pdf
24.10.17 Møteplassen KE mrø.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering/Møteplassen 2017/24.10.17 Møteplassen KE mrø.pdf24.10.17 Møteplassen KE mrø.pdf

Dette er Møteplassen

Det er etablert eit kontak​tnettverk for koordinerande einingar (KE)for habilitering og rehabilitering i kommunane og Helse Fonna.

​​​​​​​​​Ulike aktivitetar som felles fagdagar, prosjektarbeid og arrangement i samband med ReHabiliteringsuka vert invitert til under fanenamnet Møteplassen.

Gjennom samarbeid med Regional koordinerande eining i Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering er det utarbeida felles retningslinjer for helseføretaka i Helse Vest, med tilpasningar gjort i eige føretak Mandat Møteplassen

Oppgåver

Eininga har ein sentral funksjon i tilrettelegging for betre samarbeid mellom fagpersonar i spesialisthelsetenesta, kommunar, pasientar og pårørande. Eit særleg fokus er arbeid for koordinerte tenester gjennom pasientforløpet og tilbod om individuell plan.

Koordinerande eining i kvart helseføretak har ansvar for å:

  • ha ei generell oversikt over tiltak innan habilitering og rehabilitering i helseregionen

  • bidra til å sikra heilskaplege tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering

  • ha oversikt over og nødvendig kontakt med verksemder innan habilitering og rehabilitering i kommunane

  • ha overordna ansvar for individuell plan som inneber:

  • ta imot meldingar om behov for individuell plan

  • syte for at det blir utarbeidd rutinar og prosedyrar for arbeid med individuell plan

  • ha overordna ansvar for oppnemning, opplæring og vegleiing av koordinator i pasientforløpet i spesialisthelsetenesta

Oppgåvene er forankra i Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og i Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

Kontakt

Ring grønt nummer (gratis frå fasttelefon) for informasjon om habilitering og rehabilitering: 800 300 61. Telefontider er måndag til fredag, klokka 9.00-15.00.

Sølvi Torvestad, konsulent, Koordinerande eining Helse Fonna og Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Telefon 52 73 21 14. E-post: solvi.torvestad@helse-fonna.no

sølvi-torvestad-2015-foto-eirik-dankel-11-nett.jpg


Nettverk for koordinerande eining i helseføretaket

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Kontaktinformasjon til koordinerande eining i den enkelte kommune:

Forskrift

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator​

Rehabilitering og habilitering i Helse Fonna

Læring og meistring

Habilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Rehabilitering, private avtalar i Helse Vest

Fritt behandlingsval, oversikt over behandlingsstader på helsenorge.no

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.