Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Koordinerande eining (KE) i Helse Fonna HF er organisert i Samhandlingseininga. Rådgivarstillinga i eininga fungerer som bindeledd til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Møteplassen 2017

24. oktober arrangerast Møteplassen, denne gong i Haugesund. 

Sjå program og meld deg på her 

Oppgåver

Eininga har ein sentral funksjon i tilrettelegging for betre samarbeid mellom fagpersonar i spesialisthelsetenesta, kommunar, pasientar og pårørande. Eit særleg fokus er arbeid for koordinerte tenester gjennom pasientforløpet og tilbod om individuell plan.

Koordinerande eining i kvart helseføretak har ansvar for å:

  • ha ei generell oversikt over tiltak innan habilitering og rehabilitering i helseregionen

  • bidra til å sikra heilskaplege tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering

  • ha oversikt over og nødvendig kontakt med verksemder innan habilitering og rehabilitering i kommunane

  • ha overordna ansvar for individuell plan som inneber:

  • ta imot meldingar om behov for individuell plan

  • syte for at det blir utarbeidd rutinar og prosedyrar for arbeid med individuell plan

  • ha overordna ansvar for oppnemning, opplæring og vegleiing av koordinator i pasientforløpet i spesialisthelsetenesta

Oppgåvene er forankra i Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og i Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

Kontakt

Merete Røthing, rådgivar/Phd, Koordinerande eining Helse Fonna og Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Telefon 52 73 21 14. E-post: Merete.Røthing@helse-fonna.no

Ring grønt nummer (gratis frå fasttelefon) for informasjon om habilitering og rehabilitering: 800 300 61. Telefontider måndag til fredag, klokka 9.00-15.00.

Nettverk for koordinerande eining i helseføretaket

Koordinerande eining i kommunane

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Forskrift

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator​

Møteplassen

 
Det er etablert eit kontak​tnettverk for koordinerande einingar (KE)for habilitering og rehabilitering i kommunane og Helse Fonna.

​​​​​​​​​Ulike aktivitetar som felles fagdagar, prosjektarbeid og arrangement i samband med ReHabiliteringsuka vert invitert til under fanenamnet Møteplassen.

Gjennom samarbeid med Regional koordinerande eining i Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering er det utarbeida felles retningslinjer for helseføretaka i Helse Vest, med tilpasningar gjort i eige føretak

Mandat Møteplassen

Presentasjonar frå Møteplassen 2016

Samarbeid - tjenesteavtalene. Nora Olsen-Sund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering/Møteplassen 2016/Samarbeid - tjenesteavtalene. Nora Olsen-Sund.pdfSamarbeid - tjenesteavtalene. Nora Olsen-Sund.pdf
Presentasjon KE Suldal. AM. Torsteinsbø; EM Bakka.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering/Møteplassen 2016/Presentasjon KE Suldal. AM. Torsteinsbø; EM Bakka.pdfPresentasjon KE Suldal. AM. Torsteinsbø; EM Bakka.pdf
Brukarperspektiv i vekslingsfeltet. K. Folven.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering/Møteplassen 2016/Brukarperspektiv i vekslingsfeltet. K. Folven.pdfBrukarperspektiv i vekslingsfeltet. K. Folven.pdf
Koordinering og pasientforløp, GS.Braut.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering/Møteplassen 2016/Koordinering og pasientforløp, GS.Braut.pdfKoordinering og pasientforløp, GS.Braut.pdf
Rammeverk for KE samarbeid M. Røthing.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering/Møteplassen 2016/Rammeverk for KE samarbeid M. Røthing.pdfRammeverk for KE samarbeid M. Røthing.pdf
Rehabilitering og habilitering i Helse Fonna

Læring og meistring

Habilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering