HELSENORGE

Fritt behandlingsvalg

I Noreg er det rett til fritt sjukehusval. Dette betyr at du som pasient fritt kan velje kva sjukehus du vil ha behandling ved.

​Vel behandlingsstad på helsenorge.no

På helsenorge.no finn du oversikt over behandlingsstader, og kan samanlikne ventetid for utreiing og behandling.

Gjennom ein vegvisar på helsenorge.no får du informasjon om kva du må gjere for å bytte behandlingsstad.

Fritt behandlingsval

Ved tilvising til utgreiing/behandling i spesialisthelsetenesta, skal tilvisinga sendast det sjukehuset som pasienten høyrer til. Dersom pasienten ønskjer det, kan tilvisinga sendast til eit anna offentleg eller privat sjukehus som eit regionalt helseforetak har avtale med.
 
Om du ønskjer å søkje behandling ved offentlege, somatiske sjukehus på sentral- og lokalnivå i andre regionar, kan du gjere dette utan å søkje om garanti. Ordninga gjeld òg for einskilde private sjukehus (dei som har avtale med regionalt helseføretak).
 
Når du nytter deg av retten til fritt sjukehusval, må du dekkje inntil 400 kroner i eigendel kvar veg for reisa. Dette beløpet får du ikkje påført på eigendelskortet. Resten blir dekka av Folketrygda. Søknaden kan sendast direkte frå din fastlege.
 
Ved tilvising til utgreiing/behandling i spesialisthelsetenesta, skal tilvisinga sendast det sjukehuset som pasienten høyrer til. Dersom pasienten ønskjer det, kan tilvisinga sendast til eit anna offentleg eller privat sjukehus som eit regionalt helseforetak har avtale med. 
 
I akutt hjelp situasjonar har pasienten ikkje rett til å velje sjukehus.

Fann du det du leita etter?