Brukarutvalet

Brukarutvalet er eit rådgivande utval for administrasjonen og styret i Helse Fonna.

Bruakrutvalet 2019. (Foto)
Brukarutvalet i Helse Fonna

Representantar frå brukerutvalet deltar i ulike utval og prosjekt. Dei gir råd i sentrale spørsmål som gjeld helsetilbodet i området, som til dømes tilgjenge, dimensjonering, ventetider og kvalitetsutvikling.

Saker til brukarutvalet kan komme etter initiativ frå Helse Fonna eller frå det lokale brukarutvalet sjølve.

Brukarutvalet for Helse Fonna er samansatt av representantar frå ulike brukarorganisasjonar. Utvalet skal bidra til å overføre erfaringsbasert kunnskap frå brukarar tilbake til sjukehusa og dermed medverke til å sikre kvaliteten på tenestene.

Meir om brukarutvalet

Det regionale brukarutvalet

Helse Vest samarbeider med brukar- og pasientorganisasjonane gjennom det regionale brukarutvalet. Dette er eit rådgivande organ for Helse Vest og eit samarbeidsforum mellom Helse Vest og brukarorganisasjonane.

I utvalet sit representantar frå SAFO (Samarbeidsforum for funksjonshemma organisasjonar) og paraplyorganisasjonen FFO. På nettsidene til Helse Vest finn du sakene som det regionale brukarutvalet i Helse Vest behandlar. Sakene er sortert på dato for møta.

Kontakt oss

Du kan ta direkte kontakt med brukarutvalet. Vi vil gjerne ha forslag og innspel frå alle brukargrupper, pasientar og pårørande: 

Leiar

Grete Müller, gretemuller50@gmail.com, telefon 415 18 997

Nestleiar

Kristine Sele, krisele@me.com, telefon 905 95 787

Faste representantar

Laila Stensletten, laila.stensletten@sklbb.no
Janne Anita Steindal Jensen, janneasjensen@gmail.com
Else Berit Helle, elseb47@gmail.com
Kjell Inge Bringedal, kbrin@haugnett.no
Heidi Larsen Wåge, leddgikt@outlook.com
Erling Netland, erlingnetland1@live.no

Vararepresentantar

Karin Olsen Vikse
Ana Ekrem
Jan Bjørn Fiskå
Geir Tore Søreide
Mette Lambach
Frode Nerly

Sekretær

Sølvi Torvestad, telefon: 527 32 114

Møteplan

2019

 • 16.januar
 • 28.februar
 • 13.mars - fellesmøte, opplæring for BU i Helse Vest
 • 28.mars - hvis behov
 • 21.mai
 • 20.juni
 • August – årlig fellessamling for BU i Helse Fonna
 • 17.september
 • 24.oktober
 • 26.november – hvis behov
 • 16.desember

Adresser, skjema, kontrakt, retningslinjer og prosjektoversikt

Skjema - honorar og reiseutgifter brukarrepresentant.xlshttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Skjema - honorar og reiseutgifter brukarrepresentant.xlsSkjema - honorar og reiseutgifter brukarrepresentant.xls
Retningslinjer for brukermedverknad.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Retningslinjer for brukermedverknad.pdfRetningslinjer for brukermedverknad.pdf
Kontrakt mellom brukerrepresentant og Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Kontrakt mellom brukerrepresentant og Helse Fonna.pdfKontrakt mellom brukerrepresentant og Helse Fonna.pdf
Søknad om tapt arbeidsforteneste ved brukarmedverknad.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Søknad om tapt arbeidsforteneste ved brukarmedverknad.pdfSøknad om tapt arbeidsforteneste ved brukarmedverknad.pdf
Søknadsskjema for dekking av utgifter til kurs.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Søknadsskjema for dekking av utgifter til kurs.pdfSøknadsskjema for dekking av utgifter til kurs.pdf


Brukarbank

Ein brukarbank er ei oversikt over personar som bidrar med erfaringskompetanse i prosjekt, forsking, nettverk og andre fora der brukarar bør vere representerte.  Brukarbanken skal også gi en oversikt over likepersontenesta i Helse Fonna.

Kvifor har vi ein brukarbank?
Pasienten skal styrkast. I pasientens helseteneste er pasient og helsepersonell likeverdige samarbeidspartar. Det inneber blant anna at pasientar og pårørande skal vere delaktige i utforming av helsetenesta (Nasjonal helse og sykehusplan 2016-2019).

Helse Fonna HF og FOUSAM vil derfor legge til rette for at erfaringskunnskap skal inkluderast, og har saman med Brukarutvalet eit stort behov for å få oversikt over kompetente og engasjerte pasientar/pårørande. Oppdrag som brukar blir honorert.

Slik fungerer det
Seks personar som jobbar i Helse Fonna og FOUSAM vil ha tilgang til Brukarbanken. Instansar som har behov for brukarrepresentantar kan ta kontakt med ein av disse seks for kontaktinformasjon til aktuelle brukarar som dei då sjølv tar kontakt med.

Den som er ansvarleg for prosjekt/utval/arbeidsgruppe skriv kontrakt med, følgjer opp og honorerer brukarrepresentanten, i tråd med gjeldande retningslinje.  Representasjon blir meldt sekretær for Brukarutvalet (samhandlingskoordinator i Helse Fonna) som har oversikt over brukarrepresentantar som skal rapportere til Brukarutvalet.

Interessert?

Vil du vere med i brukarbanken? Bruk skjema "Brukarregistrering" i oversikta under og send til brukarbank@helse-fonna.no. Du kan også sende ein førespurnad i brevs form til Samhandlingskoordinator i Helse Fonna HF,
Post boks 2170, 5504 Haugesund.

Prosedyre ressursbank.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Prosedyre ressursbank.pdfProsedyre ressursbank.pdf
Brukerregistrering brukerressurs - Organiserte.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Brukerregistrering brukerressurs - Organiserte.pdfBrukerregistrering brukerressurs - Organiserte.pdf
Henvendelse til brukere som ikke er organisert.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Henvendelse til brukere som ikke er organisert.pdfHenvendelse til brukere som ikke er organisert.pdf

Møteinnkalling

Innkalling til møte - fellessamling Helse Vest 2018-08-29.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte - fellessamling Helse Vest 2018-08-29.pdfInnkalling til møte - fellessamling Helse Vest 2018-08-29.pdf
Innkalling til møte 2018-01-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2018-01-16.pdfInnkalling til møte 2018-01-16.pdf
Innkalling til møte 2018-12-10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2018-12-10.pdfInnkalling til møte 2018-12-10.pdf
Innkalling til møte 2018-10-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2018-10-19.pdfInnkalling til møte 2018-10-19.pdf
Innkalling til møte 2018-09-20.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2018-09-20.pdfInnkalling til møte 2018-09-20.pdf
Innkalling til møte 2018-06-21.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2018-06-21.pdfInnkalling til møte 2018-06-21.pdf
Innkalling til møte 2018-05-08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2018-05-08.pdfInnkalling til møte 2018-05-08.pdf
Innkalling til møte 2018-04-03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2018-04-03.pdfInnkalling til møte 2018-04-03.pdf
Innkalling til møte 2018-02-05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2018-02-05.pdfInnkalling til møte 2018-02-05.pdf
Innkalling til møte 2017-12-14.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2017-12-14.pdfInnkalling til møte 2017-12-14.pdf
Innkalling til møte 2017-11-15.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2017-11-15.pdfInnkalling til møte 2017-11-15.pdf
Innkalling til møte 2017-09-22-25.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2017-09-22-25.pdfInnkalling til møte 2017-09-22-25.pdf
Innkalling til møte 2017-06-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2017-06-19.pdfInnkalling til møte 2017-06-19.pdf
Innkalling til møte 2017-05-30.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2017-05-30.pdfInnkalling til møte 2017-05-30.pdf
Innkalling til møte 2017-04-26.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2017-04-26.pdfInnkalling til møte 2017-04-26.pdf
Innkalling til møte 2017-03-28.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2017-03-28.pdfInnkalling til møte 2017-03-28.pdf
Innkalling til møte 2017-02-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2017-02-17.pdfInnkalling til møte 2017-02-17.pdf
Innkalling til møte 2016-12-15.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2016-12-15.pdfInnkalling til møte 2016-12-15.pdf
Innkalling til møte 2016-10-21.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2016-10-21.pdfInnkalling til møte 2016-10-21.pdf
Innkalling til møte 2016-09-21.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2016-09-21.pdfInnkalling til møte 2016-09-21.pdf
Innkalling til møte 2016-06-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2016-06-17.pdfInnkalling til møte 2016-06-17.pdf
Innkalling til møte 2016-05-26.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2016-05-26.pdfInnkalling til møte 2016-05-26.pdf
Innkalling til møte 2016-03-30.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2016-03-30.pdfInnkalling til møte 2016-03-30.pdf
Innkalling til møte 2016-01-27.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2016-01-27.pdfInnkalling til møte 2016-01-27.pdf
Innkalling til møte 2015-12-03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-12-03.pdfInnkalling til møte 2015-12-03.pdf
Innkalling til møte 2015-10-22.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-10-22.pdfInnkalling til møte 2015-10-22.pdf
Innkalling til møte 2015-09-08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-09-08.pdfInnkalling til møte 2015-09-08.pdf
Innkalling til møte 2015-05-20.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-05-20.pdfInnkalling til møte 2015-05-20.pdf
Innkalling til møte 2015-03-24.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-03-24.pdfInnkalling til møte 2015-03-24.pdf
Innkalling til møte 2014-12-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2014-12-18.pdfInnkalling til møte 2014-12-18.pdf
Innkalling til møte 2014-10-27.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2014-10-27.pdfInnkalling til møte 2014-10-27.pdf
Innkalling til møte 2014-09-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2014-09-18.pdfInnkalling til møte 2014-09-18.pdf
Innkalling til møte 2014-06-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2014-06-19.pdfInnkalling til møte 2014-06-19.pdf
Innkalling til møte 2015-03-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-03-17.pdfInnkalling til møte 2015-03-17.pdf
Innkalling til møte 2015-02-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-02-17.pdfInnkalling til møte 2015-02-17.pdf
Innkalling til møte 2015-01-15.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-01-15.pdfInnkalling til møte 2015-01-15.pdf


Protokoll

Referat 2019-03-28.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2019-03-28.pdfReferat 2019-03-28.pdf
Referat-2019-02-28.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat-2019-02-28.pdfReferat-2019-02-28.pdf
Referat 2019-01-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2019-01-16.pdfReferat 2019-01-16.pdf
Referat 2018-12-10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2018-12-10.pdfReferat 2018-12-10.pdf
Referat 2018-10-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2018-10-19.pdfReferat 2018-10-19.pdf
Referat 2018-09-20.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2018-09-20.pdfReferat 2018-09-20.pdf
Referat 2018-06-21.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2018-06-21.pdfReferat 2018-06-21.pdf
Referat 2018-05-08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2018-05-08.pdfReferat 2018-05-08.pdf
Protokoll 2018-04-03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Protokoll 2018-04-03.pdfProtokoll 2018-04-03.pdf
Protokoll 2018-02-05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Protokoll 2018-02-05.pdfProtokoll 2018-02-05.pdf
Protokoll 2017-12-14.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Protokoll 2017-12-14.pdfProtokoll 2017-12-14.pdf
Protokoll 2017-11-15.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Protokoll 2017-11-15.pdfProtokoll 2017-11-15.pdf
Referat 2017-10-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2017-10-19.pdfReferat 2017-10-19.pdf
Referat 2017-09-22.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2017-09-22.pdfReferat 2017-09-22.pdf
Referat 2017-09-25.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2017-09-25.pdfReferat 2017-09-25.pdf
Referat 2017-06-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2017-06-19.pdfReferat 2017-06-19.pdf
Referat 2017-05-30.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2017-05-30.pdfReferat 2017-05-30.pdf
Referat 2017-04-26.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2017-04-26.pdfReferat 2017-04-26.pdf
Referat 2017-01-25.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2017-01-25.pdfReferat 2017-01-25.pdf
Referat 2017-03-28.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2017-03-28.pdfReferat 2017-03-28.pdf
Referat 2016-12-15.pdf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-12-15.pdf.pdfReferat 2016-12-15.pdf.pdf
Referat 2016-01-25.pdf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-01-25.pdf.pdfReferat 2016-01-25.pdf.pdf
Referat 2016-10-22.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-10-22.pdfReferat 2016-10-22.pdf
Referat 2016-21-09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-21-09.pdfReferat 2016-21-09.pdf
Referat 2016-06-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-06-17.pdfReferat 2016-06-17.pdf
Referat 2016-05-26.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-05-26.pdfReferat 2016-05-26.pdf
Referat 2016-03-30.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-03-30.pdfReferat 2016-03-30.pdf
Referat 2016-01-27.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-01-27.pdfReferat 2016-01-27.pdf
Referat 2015-12-03 fellesmøte.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-12-03 fellesmøte.pdfReferat 2015-12-03 fellesmøte.pdf
Referat 2015-12-03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-12-03.pdfReferat 2015-12-03.pdf
Referat 2015-10-22.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-10-22.pdfReferat 2015-10-22.pdf
Referat 2015-09-08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-09-08.pdfReferat 2015-09-08.pdf
Referat 2015-06-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-06-19.pdfReferat 2015-06-19.pdf
Referat 2015-05-20.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-05-20.pdfReferat 2015-05-20.pdf
Referat 2015-03-24.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-03-24.pdfReferat 2015-03-24.pdf
Referat 2015-01-15.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-01-15.pdfReferat 2015-01-15.pdf
Referat 2014-12-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2014-12-18.pdfReferat 2014-12-18.pdf
Referat 2014-10-27.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2014-10-27.pdfReferat 2014-10-27.pdf
Referat 2014-09-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2014-09-18.pdfReferat 2014-09-18.pdf
Referat 2014-06-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2014-06-19.pdfReferat 2014-06-19.pdf
Referat 2014-03-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2014-03-17.pdfReferat 2014-03-17.pdf
Referat 2014-02-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2014-02-17.pdfReferat 2014-02-17.pdf

Årleg melding

Årleg melding 2018 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Årleg melding 2018 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfÅrleg melding 2018 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdf
Årlig melding 2017 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Årlig melding 2017 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfÅrlig melding 2017 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdf
Årleg melding 2016 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Årleg melding 2016 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfÅrleg melding 2016 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdf
Årlig melding 2015 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Årlig melding 2015 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfÅrlig melding 2015 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdf
Årleg melding 2014 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Årleg melding 2014 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfÅrleg melding 2014 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdf
Årleg melding 2013 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Årleg melding 2013 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfÅrleg melding 2013 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdf
Årleg melding 2012 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Årleg melding 2012 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfÅrleg melding 2012 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdf


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.