Stort fokus på smittevern

Rapport frå ein ambulansestasjon


Ambulansen står alltid parkert i vaskehallen, fordi han må vaskast og desinfiserast etter kvar tur. Slik er livet på ambulansestasjonen på Bømlo.

- Her kjem ein ikkje berre på jobb, stemplar inn og ut, og går heim og får løna si. Dei tilsette her er også engasjerte og oppdaterer seg på fritida. Det er eit kjekt og interessant yrke, og dagane er aldri like.

Funksjonsleiar Tore Johannessen viser rundt på arbeidsplassen, som har flotte soverom med bad, som ser ut som hotellrom, godt utstyrt treningsrom, konferanserom og møte og undervisning, og sist, men ikkje minst, opphaldsrom med kjøkken som gjer at ein føler seg som heime.

ambulanse1-nett.jpg

Reingjering: Mykje av tida blir brukt til reingjering. Her er lærling Kjetil Nevøy i aksjon inne i ambulansen. Foto: Magne Kydland


Stasjonen i Hollundsdalen er ein av dei nyaste, flottaste og mest funksjonelle ambulansestasjonane i Helse Fonna. Og kvardagen består for tida av mykje reingjering, mykje meir enn normalt. Samstundes er dei heldige, fordi det er lett å innføra reine og skitne soner ved ein så ny og moderne ambulansestasjon.

ambulanse5.jpg

Nye rutinar: Kvar arbeidsdag startar med grundig reingjering av ambulansen, som også blir vaska og desinfisert etter kvar tur. Lærling Kjetil Nevøy (t.v.) og funksjonsleiar Tore Johannessen fortel at det er lett å gjennomføra dei ekstra smitteventiltaka på ein så ny stasjon. Foto: Magne Kydland

Færre oppdrag

Dei tilsette er godt nøgde med kvardagen, også etter at koronapandemien slo inn og endra rutinane.

- Kvar morgon er det grundig reingjering av ambulansen, og i tillegg vaskar me etter kvar einaste tur, difor står han for tida konstant parkert i vaskehallen, fortel Johannessen. 

ambulanse3.jpg

Nøgd: Avdelingsleiar Ingvill Hystad Kyvik (t.v.) er godt med måten dei tilsette i ambulansetenesta, ikkje berre på Bølmlo, men i heile distriktet, har takla koronasituasjonen på. Foto: Magne Kydland


Stasjonen vart opna i 2016, og her har dei 6,6 årsverk, pluss to lærlingar. Ein av lærlingane er Kjetil Nevøy frå Sand i Suldal. Han stortrvist i jobben, etter å ha omskulert seg frå røyrleggjaryrket.

- Eg angrar ikkje på yrkesvalet, og ser føre meg ei framtid i ambulansefaget. Men nett no er fagprøven litt i uvissa, men eg håpar det blir ei ordning på det, seier Nevøy.

Koronasituasjonen gjer at dei titt og ofte må på med fullt smittevernutstyr når dei skal ut på oppdrag. Men samstundes har det blitt færre oppdrag.

-  Me har hatt ein nedgang på rundt 30 prosent sidan starten av mars, og det meste har vore akuttutrykkingar. Men no aukar mengda att, ettersom Helse Fonna aukar aktiviteten. Aktiviteten i ambulansetenesta speglar ofte aktiviteten i resten av føretaket, fortel Tore Johannessen, som vart tilsett i ambulansetenesta då Helse Fonna vart oppretta i 2002. Også han stortrivst i jobben.

 

Fast undervisning

- Ambulansetenesta er eitt av dei helsefaga som har hatt størst utvikling dei siste åra, frå å driva med meir eller mindre rein pasienttransport for 20 år sidan, til å i dag driva med prehospital og til dels avansert behandling, noko som set store krav til kompetanse, seier Johannessen, som i likskap med Nevøy er pendlar til Bømlo, frå bustaden på Norheim.

Som del av kompetanseutviklinga starta dei med fast vekentleg undervisning i januar i år, kvar torsdag. Då riggar dei seg til på det flotte og godt utstyrte konferanserommet, der undervisninga skjer via skjermen. Men då koronapandemien starta, har undervisninga blitt erstatta med informasjonsmøte. Men på sikt håpar dei å komma tilbake til meir normale tilstandar att, med fast kompetansepåfyll.

ambulanse4.jpg

Kompetansepåfyll: Dette er rommet der Kjetil Nevøy (t.v.), Tore Johannessen, Ingvill Hystad Kyvik og kollegaene har undervisning og møte. Foto: Magne Kydland


- Kompetanseprogrammet og den flotte stasjonen er eit resultat av at Helse Fonna verkeleg har satsa på ambulansetenesta dei siste åra, og lagt tilhøva godt til rette for at me skal kunne gjere ein best mogeleg jobb, slår Johannessen fast.

 

Seks timar i bilen

Avdelingsleiar Ingvill Hystad Kyvik er svært nøgd med korleis ambulansepersonalet har takla koronasituasjonen.

- Folka er ivrige og har vore løysingsorienterte. I tillegg er dei flinke til å ta vare på seg sjølv, i ein periode der mange er veldige isolerte frå andre privat, fordi dei tek omsyn til at dei har ein viktig jobb. Dette kan vera tøft i lengda, men det har gått bra, skryt avdelingsleiaren. Ho er også imponert over kor ivrige dei er når det gjeld å ta til seg kunnskap, anten dei er på jobb eller har fri, og loggar seg på PC-en heimefrå.

- Det har vore regelmessig informasjon og undervisning, og dette er noko me tek med oss vidare, også etter at koronaberedskapen er over, seier Kyvik.

Ambulansepersonalet på Bømlo er gjennomsnittleg i bilen seks timar i døgnet. Dei har færre oppdrag enn mange andre stasjonar, men det er sjeldan eit oppdrag tek mindre enn to timar.

 

God og velfungerande teneste

Klinikkdirektør Sverre Kolbeinsen Lien poengterer at ambulansetenesta i Helse Fonna er ei god og velfungerande teneste også når det ikkje handlar om Covid 19. Han viser til at det er ei kompleks teneste, som er avhengig av koordinering og fleksibilitet frå alle involverte.

- Eg er stolt over tenesta som heilskap, og ikkje minst leiarane og medarbeidarane som bidreg til å sikra innbyggjarane våre tilgang til helsetenester til vanleg. Dette året har vore prega av koronasituasjonen, noko som har ført til ei endring i drifta ut frå normalen. Her har alle dei tilsette i ambulansetenesta vore fleksible og viste evne til å finna gode tiltak, noko som berre forsterkar mi positive oppfatning, seier ein nøgd klinikkdirektør.

ambulanse2.jpg

ambulanse6.jpg

Flotte fasilitetar: Tore Johannessen viser fram vaskerommet og treningsrommet. Foto: Magne Kydland


Fakta

* Helse Fonna har ti ambulansestasjonar, som ligg i Odda, Sauda, Suldal, Stord, Bømlo, Tysnes, Kvinnherad, Karmøy, Haugesund og Vindafjord.

* Totalt 16 døgnbilar, 2 dagbilar, 1 legebil, 1 helseekspress, 1 ambulansebåt og 9 beredskapsambulansar blir styrte og koordinerte via akuttmedisinsk naudtelefon.

* Ambulansetenesta i Helse Fonna har totalt 160 medarbeidarar, som kvart år gjennomfører om lag 23.000 oppdrag i året til våre innbyggjarar.