HELSENORGE

Nøgd med korona-samarbeidet

Helse Vest-direktør Inger Cathrine Bryne håpar helseføretaka kan byggja vidare på det gode samarbeidet som har vore under koronapandemien.

Inger Cathrine Bryne er for tida på rundreise til helseføretaka på Vestlandet, og i førre veke besøkte ho Helse Fonna. Her fekk ho mellom anna orientering om HMS-arbeidet, byggprosjektet, tvang og sikkerheitspsykiatri, samhandling med kommunane, barnediabetes og barn og unges helseteneste.

Og det vart sjølvsagt brukt mykje tid på å diskutera koronasituasjonen.

- Koronapandemien har vist fram helsetenesta på sitt beste, også i Helse Fonna. Måten ein samarbeider på for å finne løysingar på utfordringar vi visste lite om er noko vi må ta med oss vidare inn i «fredstid», seier Bryne.

Inger Cathrine Bryne Olav Klausen - foto Eirik Dankel_1.jpg

På besøk: Helse Vest-direktør Inger Cathrine Bryne (t.v.) saman med Helse Fonna-direktør Olav Klausen. Foto: Eirik Dankel

Helse Vest og helseføretaka held i desse dagar på å evaluera korleis dei har takla Covid 19-situasjonen så langt. Eitt av dei kritiske punkta i starten av pandemien var mangelen på smittevernutstyr.

- Her brukte vi for lang tid på å komma ut av startblokka med å sikre utstyr, men så kom forsyningane. I dag har vi nok smittevernutstyr for mange år med eit normalt forbruk, seier Bryne.

Inger Cathrine Bryne overtok som leiar for Helse Vest RHF  etter Herlof Nilssen i april. Ho kom då frå stillinga som administrerande direktør i Helse Stavanger HF. Ho er utdanna sjukepleiar frå Stavanger Røde Kors Sykepleierhøgskole, og har ein Executive Master of Business Administration (MBA) frå Norges Handelshøyskole (NHH). I perioden 1995 til 2011 hadde ho fleire leiarstillingar ved Sørlandet sykehus. I 2011 gjekk turen heim til Stavanger og her hadde ho ulike leiarstillingar fram til ho vart tilsett som administrerande direktør i Helse Stavanger HF i 2015.

Bryne var raus med rosen då ho besøkte Haugesund sjukehus.

- Det er flott at eit middels stort føretak i norsk samanheng som Helse Fonna utmerkjer seg på mange måtar, og såleis bidreg til å løfta heile Helse Vest. De får til svært mykje, både innan psykisk helsevern, somatikk og forsking, rosa Bryne.

Det er for tida byggjeprosjekt i milliardklassen både i Stavanger, Haugesund, Bergen og Førde, og Helse Vest-direktøren er glad for god framdrift og kontroll på alle byggjeprosjekta.

- Det er det ikkje mange som får til i koronapandemien, slår Inger Cathrine Bryne fast.

Inger Cathrine Bryne - foto Eirik Dankel (2).jpg

Tøff start: Inger Cathrine Bryne byrja som adm. dir. i Helse Vest like før korona-pandemien braut ut i Noreg. Men pandemien har også ført til eit betre samarbeid mellom helseføretaka. Foto: Eirik Dankel