HELSENORGE

Kåra til årets arbeidsgjevar

Klinikkdirektør Somatikk Stord, Anne-Beth Njærheim, vart heidra av Fagforbundet.

Torsdag troppa representantar frå Fagforbundet opp og overraska klinikkdirektør Somatikk Stord, Anne-Beth Njærheim (biletet), med «Arbeidsgiverprisen 2022». 

Prisen går til eit helseføretak, ei avdeling eller ein leiar som legg til rette for medverknad, godt arbeidsmiljø, kompetanseheving og høg kvalitet på tenestene, til det beste for pasientane.

anne-beth-njærheim1.JPG

Fagforbundet kårar «årets arbeidsgjevar» etter følgjande kriterier:

* Arbeidsgjevar har tilrettelagt arbeid som har resultert i betre arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet på tenestetilbodet, gjennom medverknad frå dei tilsette, som også får vere med å bestemme.

* Rett bruk av dei tilsette sin kompetanse, vektlegging på fleirfaglegheit, og tverrfaglegheit som sikrar rett person på rett plass.

* Arbeidsgjevarar som har bidrege til tiltak som er i tråd med Samarbeidsavtalen mellom Spekter og Fagforbundet.

 

Vart stum

Vinnaren av prisen for 2022 er Anne-Beth Njærheim, klinikkdirektør Somatikk Stord. Ho får eit bilete og ein sjekk på 25.000 kroner. 

Njærheim starta som klinikkdirektør i august 2020, og har frå første dag vist seg som ein inkluderande leiar som tek arbeidsmiljøet på alvor, og ho har spelt ein nøkkelrolle innan kommunikasjon.

– Alle blir sett og høyrt etter at ho vart tilsett som leiar på Stord, heiter det i grunngjevinga.

anne-beth2.jpg

Årets arbeidsgjevar: Anne-Beth Njærheim (t.v.) er kåra til årets arbeidsgjevar innan sjukehus. Ho vart overraska av nestleiar i Fagforbundet, Sissel Skoghaug, og plasstillitsvald i medisinsk avdeling på Stord sjukehus, Birgitte S. Steinsland (t.h.).


Hovudpersonen sjølv vart sett heilt ut då ho vart overraska med pris.

– Dette er jo eit eventyr, nei dette hadde eg aldri drøymt om. Eg veit nesten ikkje kva eg skal seie. Eg gjer jo berre jobben min, og denne prisen kan eg takka alle dei fantastiske medarbeidarane på Stord sjukehus for. Dei står på kvar dag, dei er positive, endringsvillige og tilpasningsdyktige. Så denne prisen er til alle tilsette på Stord sjukehus, sa ei tydeleg rørt Njærheim.

anne-beth3.jpg

Mykje skryt: –​ Du ser alle medarbeidarane, og du ser alle yrkesgruppene. Takk for godt samarbeid, sa Birgitte S. Steinsland (t.h.) i Fagforbundet på Stord sjukehus, og gav blomar til sjefen.


Grunngjevinga​

Her er heile grunngjevinga som ligg til grunn for årets pris, og som er sendt inn frå dei lokalt tillitsvalde i Fagforbundet på Stord sjukehus:

I 1990 kom Anne-Beth som sykepleier til det som heter Fylkessykehus på Stord. I senere tid har hun tatt spesialutdanning innen anestesi. Etter mange år på sykehus, gikk hun til Bømlo kommune som Folkehelsekoordinator. Anne-Beth Njærheim (55) overtok som klinikkdirektør somatikk Stord i 2020.Hun har fra første dag vært en inkluderende leder og tar arbeidsmiljø på alvor, og innen kommunikasjon har hun spilt en nøkkelrolle. Alle blir sett og hørt etter at hun ble ansatt som stedlig leder.

Som klinikkdirektør, har hun fått ansvar for medisinsk enheter, kirurgisk enheter, operasjon og anestesienheter, resepsjon, arkiv og skanner enheter. Anne-Beth er dama som tar imot alle som trenger å snakke med henne med et bredt smil. Hun er opptatt av at alle skal trives på jobb, samtidig som hun er opptatt av sikker kvalitet på behandlingen pasienten får. Og ikke minst er opptatt av at både pasienten og personale skal være glade og fornøyde.

Vi som tillitsvalgt har en trygghet om at vi kan snakke og drøfte forskjellige saker uten å være «redd» for å si fra. Den tilliten som Anne-Beth gir oss, sier mye om at vi har et godt samarbeid. Vi kan være enig eller uenig, men vi drar likevel lasset sammen. På tross av pandemisituasjonen og trang økonomi, som vi har hatt den siste tida, gjør Anne-Beth sitt beste for å tilrettelegge arbeidet slik at alle blir inkludert og arbeidsmiljøet forbedres. Samtidig som hun sørger for effektivitet og kvalitet på tjenestetilbudet.

Anne-Beth er opptatt av å ha kvalifisert personale på rett plass, hun ser kompetansen hver enkelt har og bruker den på best mulig måte for å ivareta pasientbehandlingen. Hun har kontinuerlig jobbet for at helsefagarbeidere og helsesekretærer skal være godt synlig. Den siste tiden har hun jobbet for å rydde opp i små ledige stillingsprosenter og åpnet for at helsefagarbeidere og andre yrkesgrupper som ønsker det skal gå opp i stillingsprosent. Anne-Beth har jobbet for at heltid prioriteres og at deltidskultur forsvinner fra sykehus.

Anne-Beth som leder er opptatt av å respektere samarbeidsavtaler mellom Spekter og Fagforbundet, så det er ikke noe vi trenger å bekymre oss for. Dette gjøre dagen for oss tillitsvalgte enklere.

Vi synes at Anne-Beth Njærheim fyller de krav og kriterium som trengs for å bli kåret til arbeidsgiverprisen for sykehus 2022.​

anne-beth5.jpg

Kakefeiring: Det vart tid til litt feiring med kake og kaffi saman med lokale tillitsvalde i Fagforbundet. Til venstre Kirsten Angeltveit, plasstillitsvald kirurgisk avdeling, og Aase Bakken, plasstillitsvald intern service.

anne-beth4.jpg
Godt samarbeid: Fagforbundet trekkjer fram det gode samarbeidet med leiinga, og spesielt Anne-Beth Njærheim, og det var dei lokalt tillitsvalde som nominerte Njærheim til prisen. Frå venstre Birgitte S. Steinsland (plasstillitsvald medisinsk avdeling), klinikkdirektør Anne-Beth Njærheim, Kirsten Angeltveit (plasstillitsvald kirurgisk avd. ) og Aase Bakken (plasstillitsvald intern service).