Høgthengande pris til Fonna-forskar

Nyrelege, forskar og professor Bjørn Egil Vikse får Søren Falchs pris for unge forskarar. – Eg vil jobbe for å bygge opp eit nyreforskingsmiljø i Helse Fonna, seier prisvinnaren.

Last ned pressefoto (Foto: Helse Fonna/Stina Steingildra)

– Dei som har fått denne prisen før har ofte halde fram med storforsking og er blitt høgt anerkjente forskarar, seier Vikse.

– Mitt mål er å bygge opp eit mindre men solid forskingsmiljø innan nyremedisin her ved Haugesund sjukehus. Etter kvart som fleire fagmiljø blir involverte, kan det skape enno meir interesse for forsking i heile føretaket.

– Eg har aldri likt å kjede meg

Nettopp hans evne og vilje til å motivere andre til forsking er nemnt i nominasjonen til prisen, saman med ei merittliste så lang at ein må sjekke fødselsåret ein ekstra gong. Jo, professoren er framleis bare 39 år.

– Det er bare forskarar under 40 år som kan få prisen. Du blir 40 i november. Det var siste moglegheit for deg i år?

Vikse bryt ut i den karakteristiske, smittande latteren.

– Ja, hehe. Eg har vore nominert før, for fem-seks år sidan. Men då gjekk prisen til nokon andre.

– Og sidan då har du jobba for å få den?

– Hehe, eg har i alle fall jobba!

Dét er det ingen tvil om at den engasjerte haugesundaren har. Han begynte å forske på nyremedisin allereie under legestudiene, og disputerte for doktorgraden like etter fullført turnusteneste. Under spesialisering i indremedisin og nyremedisin haldt han fram med forskinga. Han er professor ved Universitetet i Bergen, har publisert forskingsresultat av internasjonal betydning, leia nyreforskingsgruppa i Bergen, vore ein pådrivar i nyreforskingsmiljøet i Norge, utvikla ein ny analysemetode som er viktig for vidare nyreforsking og vore rettleiar for elleve doktorgradskandidatar. På fritida har han mellom anna pussa opp eit hus og fullført fleire Ironman på respektabel tid. Han må vel ha fleire timar i døgnet enn oss andre?

– Eg har aldri likt å kjede meg, for å seie det sånn. Det begynner å klø i fingrane i lunsjpausen, seier Vikse.

– Ligg utruleg mykje arbeid bak

Ein av Vikses mange gratulantar er administrerande direktør i Helse Fonna, Olav Klausen.

–  Vikse si karriere til no er imponerande. Han er ein roleg type som gir inntrykk av at ting bare skjer, men det ligg utruleg mykje arbeid bak. Det står stor respekt av innsatsen han har gjort for faget sitt, seier han.

Også klinikkoverlege i medisinsk klinikk Bjørn Gunnar Nedrebø er full av lovord:

– Han set aldri seg sjølv i fokus, og derfor er det ekstra kjekt at han får denne prisen. Vikse er ein kapasitet som gjer at vi på kort tid har fått fleire phd-kandidatar i medisinsk klinikk. Det er ein positiv fagleg faktor og vil sannsynlegvis også fremme rekrutteringa til Helse Fonna.

Høgt kvalitetsstempel

Prisvinnaren sjølv verkar ikkje å la verken pris eller ros gå til hovudet på seg.

– Når ein les nominasjonen er det jammen ikkje lite du har fått til?

– Hehe, dei smører vel litt på, ler Vikse før han brått blir alvorleg igjen. Han ser alltid litt bekymra ut når han konsentrerer seg eller har noko viktig å seie.

– Nei, det er vel sant det som står der. Og eg trur vi gjer ein viktig jobb, seier han oppriktig.

Slik snakkar han stort sett om arbeidet sitt: Det er «vi» og ikkje «eg», «forskinga vår», ikkje «mi».

– Det er jo eit fellesskap. Eg likar å vere med å sette prosjekt i gang, gi det moment og få det fullført, seier han.

Denne drivkrafta er det truleg mange phd-kandidatar som har opplevd nytte av med Vikse som rettleiar. Stiller han høge krav til dei rundt seg?

– Eg er vel ikkje så streng, seier han med eit smil.

– Eg trur heller at eg hjelper dei fram. Men ting skal vere bra. Det er betre å gjere det skikkeleg, slik at ein kan vere nøgd etterpå. Det vi gjer skal ha eit høgt kvalitetsstempel. Eg veit korleis eg vil ha det og det veit nok dei rundt meg.

Sjølv om Vikse snart bikkar 40 og kan føre Søren Falchs juniorpris på CV-en, er det lite som tyder på at mannen har tenkt å kvile på laurbæra.

–  Eg er fødd nysgjerrig; Er det slik folk seier? Viss ja, kvifor er det slik? Eg har funne ut at det er få fasitsvar. Du kan stille spørsmål ved alt, også etablert kunnskap, seier Vikse.

Heldigvis fins det også ein Søren Falchs seniorpris.

Søren Falchs juniorpris blir delt ut til forskarar under 40 år. Kriterie for å få tildelt prisen er mellom anna dybde, originalitet og metodisk kompleksitet. Prisvinnaren si forsking må ha gitt anvendte resultat. Prisen er på 50 000 kroner i driftsmidlar.  

 

Her kan du lese nominasjonen av Bjørn Egil Vikse:

Nominasjon av Bjørn Egil Vikse til juniorprisen for ung forsker


Bakgrunn

Bjørn Egil Vikse er født i november 1977 og startet sin forskningskarriere som medisinstudent ved Universitetet i Bergen (UiB). Han ble uteksaminert høsten 2002 og disputerte for dr.med graden høsten 2004 etter å ha fullført turnustjeneste. Fra juni 2005 til august 2012 arbeidet han som lege i spesialisering ved Haukeland Universitets Sykehus og ble etter dette godkjent spesialist i indremedisin og nyremedisin 2013. Fra høsten 2008 hadde han parallelt med spesialistutdanningen 50% post.doc stipendiat stilling. August 2011 døde hans hovedveileder Bjarne Iversen, og Vikse overtok da lederansvaret for Nyreforskningsgruppen i Bergen og veiledningsansvaret for de fleste stipendiatene i forskningsgruppen. Det var på dette tidspunktet allerede bestemt at Vikse skulle flytte tilbake til hjembyen Haugesund etter å ha fullført spesialiseringen. Fra september 2012 har Vikse arbeidet 50% som overlege ved Medisinsk klinikk ved Haugesund sykehus og fra januar 2013 50% som professor ved Klinisk institutt 1 ved UiB. Professoratet ved UiB er tilknyttet rollen som koordinator for praksisutplassering av medisinstudenter ved Haugesund sykehus.

 

Beskrivelse av forskningsaktivitet

Vikse startet sin forskningskarriere med epidemiologiske studier av risikofaktorer for kronisk nyresvikt og tittelen på dr.med avhandlingen var «Risk factors for development and progression of chronic renal disease». Ved å koble data fra Norsk nyrebiopsiregister og Norsk nefrologiregister med data fra Medisinsk fødselsregister har hans forskning gitt ny viktig kunnskap. Vikse var den første som viste at svangerskapsforgiftning er en viktig risikomarkør for senere utvikling av alvorlig nyresvikt, dette arbeidet ble publisert i New England Journal of Medicine. Dette ble studert videre i flere oppfølgningsstudier og resulterte i flere innlegg på internasjonale konferanser og to kommentar-artikler, hvorav en i The Lancet.

Siden tidlig på 1990 tallet hadde man diskutert om lav fødselsvekt kunne være en viktig risikofaktor for nyresykdom i voksen alder og Vikse publiserte i 2008 en artikkel som langt på vei bekreftet dette og studien er senere blitt en av de mest siterte innen emnet. Også dette har senere resultert i flere oppfølgningsstudier, innlegg på internasjonale konferanser og deltagelse på en review-artikkel i The Lancet. For tiden deltar han i en internasjonal tverrfaglig arbeidsgruppe som utarbeider et dokument til WHO og The Lancet om emnet. Et viktig budskap er at fødselsvekt er en sentral helse-opplysning og viktig risikofaktor og del av pasientjournalen til pasienter med nyresykdom, overvekt og diabetes.

Som en av de nasjonalt ledende nefrologer innen register-epidemiologi har Vikse i tillegg deltatt på og veiledet flere stipendiater innen ulike prosjekter med utgangspunkt i landets nyreregistre.

I tillegg til den epidemiologiske forskningen startet Vikse i 2010 et helt nytt prosjekt som hadde som formål å utnytte det lagrede formalin-fikserte nyrebiopsi materialet tilknyttet Norsk Nyrebiopsiregister til å studere forandringer i proteinsammensetningen i nyrene ved ulike nyresykdommer. Metoden innebærer mikrodisseksjon av vevet som er av interesse og masse-spektrometri analyse av proteinsammensetningen (for eksempel separat undersøkelse av nyrenes glomeruli, tubuli, kar etc). Kenneth Finne disputerte desember 2015 på de første studier fra prosjektet, disse studiene gav viktig ny kunnskap om patofysiologi ved hypertensiv nyresykdom. I sitt pågående doktorgradsarbeid bruker Flavia Paunas metoden videre for å undersøke biomarkører og mekanismer ved IgA nefropati. Vikse leder også studier der metoden brukes ved andre tilstander som hypertensiv nyresykdom og diabetisk nyresykdom. Resultatene er svært gode sett i internasjonal sammenheng.

Veiledning, samarbeid og nyreforskningsgruppen i Bergen

Tross ung alder har Vikse vært veileder eller biveileder for 11 PhD stipendiater (hvorav 4 ikke har disputert ennå) og 3 forskerlinjestudenter innen en rekke basalmedisinske, register-epidemiologiske og kliniske prosjekter. Dette har vært mulig gjennom hans brede faglige kunnskap, utstrakte samarbeid med andre forskere og lederrolle av Nyreforskningsgruppen i Bergen fra august 2011 til mai 2013. Fra mai 2013 overtok Hans-Peter Marti lederskapet av nyreforskningsgruppen og Vikse er en viktig samarbeidspartner i den videre forskningen. Vikse var sentral i arbeidet da Norsk Nyrebiopsiregister fikk status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister og var også sentral når registeret ble slått sammen med Norsk Nefrologiregister til Norsk Nyreregister, Vikse deltar nå i styringsgruppen for Norsk Nyreregister. Vikse har også gitt viktige bidrag i oppbyggingen av det nyremedisinsk fagmiljø i Tanzania gjennom veiledning av Paschal Ruggajo til ferdigstilling av PhD i 2016 og er også viktig for oppbygging av somatisk forskningsaktivitet ved Haugesund Sykehus.  

Konklusjon

Den epidemiologiske forskningen ledet av Vikse har gitt viktig ny kunnskap med direkte konsekvenser for oppfølging og behandling av personer med lav fødselsvekt og svangerskapsforgiftning. Hans deltagelse i mange register-epidemiologiske prosjekter har styrket det norske nyreforskningsmiljøet og gitt mange bidrag med klinisk relevans for behandling og oppfølgning av pasienter med nyresykdom. Etableringen av en ny metode for studier av proteinsammensetningen i nyrevev ved nyresykdom vil gi mange viktige bidrag til studier av mekanismer og prognostiske markører hos pasienter med nyresykdom. Vikse har også vist stor evne til å motivere unge forskere inn i viktige epidemiologiske studier og metodeutviklende prosjekter av høy kvalitet.

Totalt sett har hans utførte og pågående forskning vist en imponerende bredde og fokus på faglig høy kvalitet med direkte betydning for pasientbehandlingen. Det er av den grunn vi vil fremme Bjørn Egil Vikse som en svært sterk kandidat til juniorprisen for ung forsker. 

Vennlig hilsen

Nils Erik Gilhus, instituttstyrer
Hans-Peter Marti, professor
Einar Svarstad, professor II

Klinisk institutt 1