Helsenorge

Helse Fonna skal tilsette frivilligkoordinator

Helse Fonna skal no opprette ei ordning med frivillige ved Haugesund sjukehus for å gi pasientar eit enno betre tilbod. Det er lyst ut stilling som koordinator for ordninga.

–  Ordninga med frivillig arbeid skal vere eit supplement til det profesjonelle daglege arbeidet i sjukehuset, seier HR-direktør Helga Stautland Onarheim i Helse Fonna.

Sjå annonsa og søk innan 29. mars

hso.jpg
 

Unik moglegheit

–  Vi søkjer no etter ein koordinator som skal ha ansvaret for å etablere og drifte den frivillige tenesta i sjukehuset. For den rette personen er dette ein unik moglegheit til å vere med på å bygge opp denne tenesta, seier ho.
 
HR-direktøren fortel at dei frivillige skal vere ein tilleggsressurs med tydeleg avgrensa oppgåver. Først og fremst skal frivilligarbeidet ha som mål å gi god service til pasientar gjennom tilrettelegging og kontaktskapande arbeid. Éi av oppgåvene til frivilligkoordinatoren vil vere nettopp å definere og koordinere oppgåver dei frivillige skal ha.
 

Vektlegg personlege eigenskapar

–  I tilsettinga vil vi vektlegge dei personlege eigenskapane og kvalifikasjonane for å kunne bygge opp og organisere ei solid frivilligteneste; evne til å bygge gode relasjonar,  vere tydelig og løysingsfokusert og ha kunnskap om kva som skal til for å lykkast med ordninga, seier Stautland Onarheim.
 
Stillinga er organisert i HR-området som har ansvar for fagområda personal og organisasjon, kompetanse og utdanning, bemanningsløysingar, bemanningssenter og HMS/bedriftshelsetenesta. Næraste leiar for stillinga er seksjonsleiar for bemanningsseksjonen, Liv Marit Vedøy.
 
Sjå annonsa og søk innan 29. mars