God aktivitet trass i koronaberedskap

Aktiviteten aukar gradvis veke for veke, men tala for mars og april viser at Helse Fonna hadde rimeleg høg aktivitet, trass i koronaberedskapen.

Kvar månad kjem Helsedirektoratet med ein rapport om aktivitetsutviklinga for alle helseføretaka i landet, og tala frå mars viser at det - ikkje uventa - var nedgang i både planlagt og akutt verksemd ved somatiske sjukehus i mars i år, samanlikna med mars i fjor.  Samla nedgang i aktivitet var på 25 prosent.

Også innan psykisk helsevern har det vore ein nedgang. Nedgangen er størst for vaksne, og omfattar både døgnopphald (9 prosent) og polikliniske konsultasjonar (16 prosent). I psykisk helsevern for barn og unge var det ein nedgang i polikliniske konsultasjonar på 9 prosent samanlikna med mars 2019.

Rapporten viser at dei fire føretaka i Helse Vest kjem godt ut av statistikken. Best i klassen er Helse Bergen og Helse Stavanger, som hadde over 80 prosent av aktiviteten i mars, i høve til mars i fjor. Helse Fonna og Helse Førde hadde 75 prosent aktivitet i høve same månad i fjor, og ligg dermed på landsgjennomsnittet.

Førebelse tal for april viser at Helse Fonna ligg på om lag same utvikling som i mars, men eigne rapportar viser at aktiviteten gradvis no er på veg opp mot normalen, og slik det var før koronakrisa slo inn over landet.

- I midten av april bad Helseminister Bent Høie føretaka om å gå tilbake til meir normal drift, samstundes som vi skal ha beredskap nok til å kunne ta imot fleire med koronasmitte. Oppdraget er utfordrande, men det er flott å sjå at fleire pasientar no får behandling i sjukehusa våre. Det er og gledeleg å sjå den store auken i talet på telefon- og videokonsultasjonar. Det er viktig å bruke slike effektive og tilgjengelege løysingar framover, der det er tenleg. I tillegg held vi fram med inngangskontroll og skreening av pasientane som kjem til elektiv behandling, for å redusere sjansen for å få smitte inn i sjukehusa, opplyser fagdirektør Haldis Johanne Økland Lier i Helse Fonna.