HELSENORGE

Er nyrefunksjonen som voksen påvirket av hvilken vekt du hadde da du ble født?

Det vil nyreseksjonen i Helse Fonna nå finne ut, gjennom et internasjonalt unikt forskningsprosjekt. Et tilfeldig utvalg voksne haugalendinger kan i disse dager finne invitasjon til å delta i postkassen sin – og bidra til å løse én av de mange gåtene om menneskekroppen.

– Tidligere forskning har vist at personer med fødselsvekt under 2,5 kg har en lett til moderat økt hyppighet av nyresvikt sammenliknet med personer med fødselsvekt over 2,5 kg, forteller nyreforsker i Helse Fonna Bjørn Egil Vikse.

Han håper flest mulig vil takke ja til å delta i studien, som kan gi flere viktige svar og mulighet for å forebygge nyresykdom og behov for livslang dialysebehandling hos risikogruppen.

FAKTA

  • Omtrent 10% av befolkningen har kronisk nyresykdom i mild til alvorlig grad. For de fleste er sykdommen mild og gir ingen plager. Nyresykdom vil normalt påvises med blodprøve eller urinprøve.
  • Nyrefunksjonen faller med cirka 1% hvert år fra 40 års alder, men nyrene har så mye reservekapasitet at de aller fleste aldri får alvorlig nyresvikt (mindre enn 10-15% gjenværende nyrefunksjon). Om man får sykdommer som skader nyrene vil nyrefunksjonen kunne falle vesentlig raskere. Eksempler på slike sykdommer er sukkersyke, cystenyresykdom og betennelsestilstander i nyrene.
  • Norske data viser at 1% av befolkningen i løpet av livet vil utvikle alvorlig kronisk nyresvikt som må behandles med dialysebehandling resten av livet eller nyretransplantasjon. Årlig er det ca 550 pasienter i Norge som utvikler alvorlig nyresvikt og ca 10-15 på Haugalandet.
 

 
– God oppfølgning og behandling av mild til moderat nyresykdom har forebyggende effekt, men det er viktig at denne rettes mot de personene som har størst nytte. Om man klarer å forstå bedre hvorfor noen utvikler alvorlig nyresvikt kan man rette den forebyggende behandlingen mot de med størst nytte. Det er i den sammenheng viktig å avklare om fødselsvekt er en slik viktig risikofaktor, på linje med høyt blodtrykk, overvekt, røyking og andre faktorer man vet er viktig for fremtidig helse, sier Vikse.

UNIKT FORSKINGSPROSJEKT: – Vi tror forskningsprosjektet vil gi viktig ny informasjon da liknende studier aldri tidligere har blitt gjennomført på verdensbasis, sier nyreforsker og klinikkoverlege i medisinsk klinikk ved Haugesund sjukehus Bjørn Egil Vikse.

Vil finne årsaksforklaring hos haugalendinger

Norske helseregistre gir gode muligheter til å forske på årsakssammenhenger innen helse. Alle fødsler i Norge er siden 1967 registrert i Norsk fødselsregister. I dette forskningsprosjektet inviteres personer bosatt på Haugalandet og som ble født mellom 1967 og 1976. Tilfeldig utvalgte deltakere har fått, eller vil få, invitasjon til videre undersøkelse ved nyreseksjonen.

– Det inviteres to grupper av deltagere, én gruppe med lav fødselsvekt under 2,5 kg og én gruppe med normal fødselsvekt. For at forskningsprosjektet skal lykkes og gi gode data er det viktig at så mange som mulig av de som blir forespurt deltar, sier Vikse, med en klar oppfordring om å takke ja hvis du får invitasjonen.

Deltakelse i forskningsprosjektet innebærer to dager med undersøkelse av nyrefunksjonen i tillegg til en MR undersøkelse av nyrene en ettermiddag. Det gjøres nøyaktig måling av nyrefunksjonen og nyrenes reservekapasitet. Det siste er en ny metode som kan si noe om risikoen for å utvikle nyresykdom i framtiden.

– Sammen med ultralyd av nyrene, blodtrykksmåling og generelle blodprøver gir dette alle deltakerne en veldig grundig gjennomgang av egen helse. Bortsett fra noen stikk i forbindelse med blodprøvetaking er det lite ubehag for den enkelte, og man blir godt fulgt opp under hele prosessen, forsikrer Vikse.