Kvalitetsdagane

16.-24. november / Det heile mennesket. Velkommen til eit rikt fagleg program, tankevekkande føredrag og inspirasjon!

 

Sjå fleire filmar om kva du kan glede deg til på Kvalitetsdagane 2017!

Program

Valen


16. NOVEMBER VALEN SJUKEHUS

10.00 Fagdag

12.15 Kvalitet i Helse Fonna ADM.DIR. OLAV KLAUSEN

12.40 Dilemma rundt bruk av tvang FAGDIREKTØR HALDIS LIER

13.15 Akuttposten sin plass i behandlingskjeden FUNKSJONSLEIAR LIV ROSE OLDERKJÆR

14-15 Open avdeling: Innblikk i ein moderne akuttpost


Haugesund

20. november haugesund sjukehus - auditoriet

9.30 Kvalitet i Helse Fonna.
fagdirektør
haldis lier

10.00 Kvalitet og førebygging av pasientskader
Direktør i helsedirektoratet bjørn guldvog

11.15-12.00 Kunnskap for kvalitet
OMrådedirektør i folkehelseinstituttet Trygve ottersen

12.00 Lunsjservering

12.30-14.00 Kroppens språk - ei spennande reise med mål om å forstå eige og andres
k
roppsspråk gjennom analyser og eksempel
SKOdespelar per christian ellefsen
21. november haugesund sjukehus - auditoriet

9.00 Hjerteflimmer i 4-senga. Korleis ta vare på heile mennesket

i ord, tankar og handlingar
psykiater anne kristine bergem


 
11.00-11.45 Implementering av ny kunnskap – kva skal til?
forskar miriam hartveit

12.00-12.45 Slik lukkast du med implementering
klinikkdirektør kenneth eikeset funksjonsleiarar katrine warvik og aina budal

    

13.00Dette forskar eg på no!
kristin folven, heiko bratke, anna gjerde, bjørn steinar lillås,
DAG-hElge rønnevik, oddbjørn hove.


14.15Ny kunnskap i nytt bygg: ByggHaugesund2020
prosjektdirektør laila nemeth

14.35Utviklingsplan i Helse Fonna
leiar av planarbeidet reidun mjør

22. novemberhaugesund Sjukehus - auditoriet

9.30 Ny forskrift for leiing og kvalitetsforbetring
fylkeslege helga arianson

10.30 Etikk ved livets slutt
         FOrskar morten magelssen

11.15 Etikk i Helse Fonna
FØRETAKSADVOKAT OG LEIAR AV KLINISK ETIKKOMITE lucie berge

       

11.30 Lunsjservering

12.00-13.30 Når er det nok? Behandling ved livets slutt. Innlegg og panelsamtale
intensivsjukepleiar kim
olsen, sjukehusprest valborg sinnes, pårørande eva narheim, overlege bjørn gunnar nedrebø, anestesilege og donoransvarleg maria elena huanca condori, overlege sverre fluge, fylkeslege Helga arianson,  klinikkdirektør kenneth eikeset
23. november HAUGESUND SJUKEHUS - auditoriet

Det årlege arbeidsmiljøseminaret

9.00-11.30 Organisasjonsmessige endringar på godt og vondt

olav haraldseid

12.30 Endringsprossessar: Diskusjon          

13.45-14.25 Arbeidsmiljøprisen: Presentasjon av kandidatar og prisutdeling23. NOVEMBER HAUGESUND SJUKEHUS - AUDITORIET
SOSIAL PULS 2017

15.00-15.45 Sosial Puls POLITISK RÅDGIVAR I RØDE KORS PER ANDERS TORVIK LANGERØD
15.45-16.15 Lokalt/regionalt Røde Kors-arbeid
16.15-17.00 Systematisk folkehelsearbeid i kommunane

24. november HAUGESUND sjukehus - auditoriet

8.00 Legane sitt fredagsmøte
aDM. dir. olav klausen

8.45 Prioritere  - eg det?
Fagdirektør haldis lier

9.15 Stålkontroll: God planlegging av poliklinikk
seksjonsleiar ØNH berge andreassen

9.45 Hjerneslag – gode forløp i heile Helse Fonna
nevrolog kamal kaur

10.45 Praktisk innføring i TeachBack , eit vitskapleg dokumentert kommunikasjonsverktøy
kommunikasjonssjef margareth langebro og fagdirektør haldis lier

Odda

17. november ODDA - kantina


9.00 Kvalitet i Helse Fonna.
Adm.dir. olav klausen

9.30 Kvalitetsutvalet – frå feil til forbetring. Slik lærer vi

av uønskte hendingar
fagdirektør haldis lier

   10.00 Stålkontroll: God planlegging av poliklinikk
seksjonsleiar ØNH berge andreassen

10.30 Kvalitetsarbeid ved søvnpoliklinikken
Funksjonsleiar jorunn sekse

11.00 Når er det nok? Behandling ved livets slutt.
overlege bjørn gunnar nedrebø

11.30 Lunsjservering

Stord

21. november stord DPS - auditoriet

11.00 Kvalitetsutvalet – frå feil til forbetring. Slik lærer vi av

uønskte hendingar
fagdirektør haldis lier

11.30 Rehabilitering av kognitive vanskar ved hjerneslag og TBI  
SEKSJON FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING

 Behov for umiddelbar kvalitetsforbetring - eit eksempel frå ortopedisk avdeling Stord BODO GÜNTHER

12.30 Det gjer så vondt i barndommen min - barn som pårørande
psykiater anne kristine bergem

14.15 Barn som pårørande i Helse Fonna
SEKSJONSLEIAR HABILITERING JOHN CONRAD BRANDSØ OG KOORDINATOR CHRISTENSE EK

23.-24. NOVEMBER STORD HOTELL
Sped- og småbarnsdagane: Dei sårbare små og dei viktige vaksne. PROGRAM OG PÅMELDING

Ambulansestasjonane inviterer til open dag

23. NOVEMBER AMBULANSESTASJON

Alle ambulansestasjonane i Helse Fonna inviterer store og små til open dag. Omvisning og opplæring i enkel HLR. Velkomen!

PSYKT NORMALT Publikumsføredrag

21. NOVEMBER HAUGESUND SJUKEHUS - AUDITORIET
Kl. 19. Opne føredrag. Gratis, inga påmelding. Velkommen!

Kropp og sjølvbilde hos barn og unge
Psykologspesialist ved BUP Haugesund Ester Espeset gir deg eit innblikk i korleis barnets sjølvbilde utviklar seg allereie frå barnet er nyfødd og inn i ungdom og vaksenlivet. Få gode råd om korleis du kan hjelpe barnet til å utvikle eit positivt sjølvbilde og korleis du kan vere eit godt eksempel.

 

Sosial angst hos barn og unge - kva kan du som forelder gjere?
Klinisk sosionom ved BUP Haugesund Hanne Synnøve Aarvik deler sin kunnskap om sosial angst. Kva er det og korleis kan vi som vaksne hjelpe barnet/ungdomen til å handtere angsten?

FRAMLEIS STRESSA? Publikumsføredrag

21. NOVEMBER STORD - KULTURHUSET
Kl. 19.30. Ope føredrag. Gratis, inga påmelding. Velkommen!

Framleis stressa? Akseptere eller forandre
Psykiater og stressmeistringsekspert Bjarte Stubhaug tar oss med på eit lærerikt føredrag om kva stress er, kvifor det oppstår og korleis vi kan handtere det. Stress oppstår gjerne når vi opplever situasjonar vi verken klarar å akseptere eller forandre. Korleis skal vi komme vidare?

 

Føredragshaldarar


PER CHRISTIAN ELLEFSEN er ein av våre mest kjente og elska skodespelarar. Han gir oss eit praktisk og underhaldande innblikk i kroppens språk. Korleis kan vi bruke eige kroppsspråk i kommunikasjon med andre og korleis kan vi forstå andre sitt kroppspråk betre?

ANNE KRISTINE BERGEM er psykiater og forfattar. Ho har kommunikasjonsutdanning og gir deg spennande refleksjonar og gode råd.

HALDIS LIER er fagdirektør i Helse Fonna. Ho er psykiater og ph.d. og har eit brennande engasjement for god kvalitet.

JORUNN SEKSE er funksjonsleiar og har vore med å bygge opp eit god tilbod ved søvnpoliklinikken i Odda.

ESTER ESPESET OG HANNE SYNNØVE AARVIK  jobbar ved BUP Haugesund. Espeset er psykologspesialist og har ein doktorgrad om spiseforstyrring. Aarvik er klinisk sosionom og har lang erfaring med opplæring og undervisning til foreldre og støtteapparat.

BERGE ANDREASSEN er overlege og seksjonsleiar ved ØNH. Han har fokus på kvalitetsforbetring,  gode forløp og pasientoppleving.

HELGA ARIANSON  er fylkeslege i Hordaland, med tett på 20 års erfaring i rolla. Ho er ein dyktig formidlar og ein engasjert fagperson.

MORTEN MAGELSSEN er forskar ved Senter for medisinsk etikk. Hans interessefelt er prioritering og etikk.

VALBORG SINNES  er sjukehusprest. Ho har utdanning i og lang erfaring  med sjelesorg og å samtale med menneske i sårbare situasjonar.

MIRIAM HARTVEIT  har dei siste tjue åra jobba med kvalitetsutvikling. Ho fekk Helse Vest sin kvalitetspris i 2016. No held ho på med ein stor intervensjonsstudie om samhandling.

KAMAL KAUR er ein erfaren nevrolog med særleg interesse for hjerneslag.

OLAV KLAUSEN er administrerande direktør i Helse Fonna. Han er opptatt av å fremme god kvalitet og skape eit godt og framtidsretta helsetilbod.

TRYGVE OTTERSEN  er direktør for helsetenester i Folkehelseinstituttet. Han er lege og forskar.

BJØRN GUNNAR NEDREBØ er overlege i medisin og har ein doktorgrad om stoffskiftesjukdomar. Han har eit skarpt blikk for forbetring av behandling i spesialisthelsetenesta.

JOHN CONRAD BRANDSØ OG CHRISTENSE EK frå habiliteringstenesta jobbar tett med barn som pårørande-arbeidet i Helse Fonna.

LAILA NEMETH er prosjektdirektør for ByggHaugesund2020. Ho har solid leiarerfaring frå både medisin og klinikk for psykisk helsevern.

KENNETH EIKESET, KATRINE WARVIK OG AINA BUDAL er høvesvis klinikkdirektør og funksjonsleiarar i klinikk for psykisk helsevern. Dei har alle gjort seg mange erfaringar med korleis ein skal lukkast med implementering av ny kunnskap og arbeidsmåtar. 

MARGARETH LANGEBRO er kommunikasjonssjef i Helse Fonna. Ho har bakgrunn som journalist og redaktør og har ein master i kommunikasjon. Ho brenn for god kommunikasjon og betre pasientopplevingar.

BJARTE STUBHAUG er ein erfaren psykiater med stressmedisin som spesialfelt.

OLAV HARALDSEID er ekspert på endringsleiing, kulturbygging og kundeservice innan salgsorganisasjonar og detaljhandel. Han har bakgrunn frå både Statoil og Apotek1.

BJØRN GULDVOG  er direktør i Helsedirektoratet.