For tilsette

Koronainformasjon

Helse Fonna ønsker at medarbeidarar har tilgang på informasjon frå arbeidsgivar også dersom dei ikkje har moglegheit til å lese intranett. Her samlar vi relevant informasjon om situasjonen rundt koronavirus.

​Vi minnar om at du må oppsøke informasjon aktivt og halde deg oppdatert på gjeldande retningsliner og rutiner. Følg råda frå helsemyndigheitene og hald deg oppdatert på informasjon frå Folkehelseinstituttet.

Viktig informasjon på SMS - oppdater mobilnummeret ditt i MinGat

Det er viktig at du står oppført med rett mobilnummer i MinGat slik at sjukehuset kan sende viktige beskjedar til alle medarbeidarar. Oppdater derfor profilen din i MinGat.

Reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Alle som kjem til Norge frå utlandet, bortsett frå land/områder i EØS/Schengen/Storbritannia med tilstrekkeleg låg smittespreiing (grøne land/områder i kartet under), skal vere i innreisekarantene, dersom dei ikkje er omtala i unntaka i covid-19-forskriften.

Innreisekarantene varar i 10 døgn. Fullvaksinerte og dei som har hatt covid-19 dei siste seks månadane har unntak frå innreisekarantene. Beskytta som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker sidan må i innreisekarantene


Helsenorge: Informasjon om karantene og isolasjon og råd til befolkninga elles 

Korleis kan ein skilje syptom på Covid-19 frå luftvegsallergi

Med finversdagar om våren følger også frisetjing av større mengder pollen til lufta ute. Mange av dei som har kjent allergi frå tidlegare, og nokre som ikkje har hatt slike plager før, kan då vera usikre på om luftvegssymptom «berre» skuldast allergiske reaksjonar, eller om det er grunn til mistanke om Covid-19. 

Den generelle regelen er at alle skal gå heim frå arbeid dersom dei merkar luftvegssymptom, uansett. Eit enkelt råd i tillegg kan vera å forsøka «allergi-medisin» (antihistamin-tablett) i 1-2 dagar, og vurdera effekten av dette. 

Dersom symptoma ikkje vert nemneverdig reduserte, kan BHT kontaktast på tlf.nr. 52732074 for rådføring om behov for testing av Koronavirus. 

Den fagmedisinske foreningen til ØNH-legane har publisert ei veiledning om temaet: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-otorhinolaryngologi-hode-og-halskirurgi/aktuelle-saker/2020/covid-19-eller-pollenallergi-og/ , som kan vera nyttig. 
Der er det m.a. er ein tabell som samanliknar forekomsten av ulike symptom ved hhv covid-19 og (luftvegs-)allergi.

Oppheving av isolasjon ved Covid-19

For personer som har fått påvist SARS-CoV-2 gjelder følgende anbefalinger for opphevelse av isolering. 

FHI: Opphevelse av isolasjon ved Covid-19

Gravide og koronavirus, informasjon for medarbeidarar

Råd og informasjon frå Folkehelseinstituttet til helsepersonell som er gravide.
Foreløpig er det lite som tyde på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorleg sjukdom med det nye koronaviruset. Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner, som for eksempel influensa.

Helsepersonell med pasientkontakt har risiko for eksponering for koronasmitte frå sjuke personar som oppsøkjer helsetenesta. Tilrådd smittevernutstyr skal brukast av alt helsepersonell ved mottak og behandling av mistenkt eller sikker covid-19-sjuk pasient.

For helsepersonell som er gravide, er det ut frå eit føre-var-prinsipp tilrådd at anna helsepersonell tar prøver av og behandlar personar med mogleg covid-19-sykdom, så langt det er råd. Tilrettelegging vert gjort i samråd med arbeidsgjevar.

For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjonar eller kroniske sjukdomar som kan vere knytt til auka risiko for alvorleg forløp av covid-19 (sjå avsnitt om gravide og risikofaktorar ovanfor), er rådet omplassering til andre arbeidsoppgåver.

Sjukmelding er ikkje tilrådd med mindre omplassering eller tilrettelegging for heimekontor ikkje er mogleg.

Helse Fonna har i vore i dialog med Helse Bergen/Helse Førde og tilrår:
Arbeidssituasjonar der tilsette tar prøver av og behandlar pasientar med mogleg eller stadfesta covid-19-sjukdom, vil typisk vere i mottakssituasjonar før resultat ligg føre på testar, eller på avdelingar som behandlar pasientar med påvist covid-19-sykdom. Så langt råd er må arbeidet organiserast slik at gravide tilsette ikkje utfører desse oppgåvene.

Rådet til leiarar er å ha dialog med gravide tilsette for å legge til rette arbeidet ut frå eit føre-var prinsipp slik at den gravide ikkje utsettes for smitte og fortsatt kan vere i arbeid. Bedriftshelsetenesta kan bistå med bedriftsjordmor og individuell risikovurdering.

Informasjon til gravide

Informasjon til helsepersonell som er gravide

Medarbeidarar som tilhøyrer risikogrupper

Personellgrupper og skjerming frå eksponering for COVID-19
Helsepersonell med pasientkontakt har risiko for eksponering for koronasmitte frå sjuke pasientar som oppsøker helsetenesta.

Anbefalt smittevernutstyr skal nyttast av alt helsepersonell ved mottak og behandling av mistenkt eller sikker covid-19-sjuk pasient. For helsepersonell med risikofaktor(ar) tilrår Folkehelseinstituttet (FHI) tilrettelegging slik at anna helsepersonell utan risikofaktorar tek prøver av og behandlar personar med mogleg covid-19-sjukdom. Tilrettelegging skal gjerast i samråd med arbeidsgjevar.

Ved arbeid der pasientnært arbeid og eksponering for covid-19-sjuke pasientar ikkje kan unngåast, tilrår FHI omplassering til andre arbeidsoppgåver eller heimekontor vurdert ut frå individuell risiko. Sjukmelding er ikkje tilrådd med mindre omplassering eller tilrettelegging for heimekontor ikkje er mogeleg.  

Sjå FHI: Råd og informasjon til risikogrupper

Helse Fonna følgjer tilrådningane til FHI
Helse Fonna vil så langt råd er skjerme tilsette som tilhøyrer risikogruppene mot eksponering for covid-19 smitte, dvs. arbeide med risikopasientar og/eller i avdelingar med høg smitterisiko (kohortane).  

Ein legg ikkje opp til å kunne skjerme friske tilsette som røyker. For elles friske tilsette med velregulert diabetes (utan komplikasjonar) og velregulert høgt blodtrykk er risiko også skildra som usikker eller minimalt auka jf. normalbefolkninga. Gravide tilsette skal i størst mogleg grad skjermast mot eksponering for covid-19-smitte som eit føre-var tiltak.

I tvilstilfelle kan leiarar be om ei vurdering hjå bedriftshelsetenesta v/ bedriftslege, bedriftsjordmor eller bedriftssjukepleier.

Ved eventuell mangel på smittevernutstyr, skal tilsette i risikogruppene skjermast frå slik eksponering.

Risikogrupper:

 • Eldre tilsette > 65 år
 • Tilsette med underliggande kroniske sjukdommar: Lungesjukdommar, autoimmune sjukdommar og redusert immunforsvar, kreftsjukdom, diabetes og hjarte-kar sjukdom.
 • Gravide tilsette 

Testing av tilsette Haugesund sjukehus

Bedriftshelsetenesta har online bookingsystem for medarbeidarar og vikarar som skal testa seg. 


Testinga skjer på kvardagar i U1, der patologi var tidlegare​Vi ønskjer at du helst kjem via inngangsdøra utanfrå. Denne finn du langs Karmsundsgata, rett ved sida av kapellet.​

Alle som skal testa seg skal framleis avklara dette med sin leiar, men kan bestille timen sin sjølv.

Testkriteriene og prioriteringa er framleis dei same:

 1. Innleievikarer/fast ansatte som kommer fra utlandet, som må ha negativ test før de kan starte i jobb (kritisk nøkkelfunksjon).
 1. Medarbeidere i kritiske funksjoner som har behov for å avklare om symptom skyldes Covid-19 eller annen sykdom (utfordring med bemanning , og ev. fritak for karantene) - sikre forsvarleg drift.
 2. Andre medarbeidere med symptom og der testing får viktig konsekvens (smitteoppsporing).
 3. Andre medarbeidere etter reise – kan være aktuelt, men bare dersom kapasitet og viktig konsekvens for å kunne gå i jobb eller ikke. 

 Ny rutine for bestilling av time for testing i Haugesund vert då:

 1. Ta kontakt med din leiar og avklar testing
 2. Book time på Online timebestilling for Helse Fonna Bedriftshelsetjeneste (makeplans.no)
 3. Vikarar med D-nummer skriv dei seks første siffer som sin fødselsdato i bookinga.
 4. Må du ta test i helg eller utanom testtidene, må du ringe koronatelefonen. 52 73 20 74

 Rutinane for testing på Stord, Odda og Valen er uendra.

Eigenmelding og sjukemelding i samband med koronaviruset

Når tilsette blir smittet med koronavirus, gjeld vanlege reglar for sjukepengar.


Alle arbeidstakarar har fått dobla tal omsorgsdagar for kalenderåret 2021.

Det er mogleg å overføra omsorgsdagar til ein anna omsorgsperson når barnehagen eller skulen er stengt på grunn av koronasituasjonen. Les meir om kven dette gjeld og korleis ein overfører omsorgsdagar her.

Omsorgspengar, kjent som «sjukt born dagar», kan kun nyttast når ein i utgangspunktet skulle vore i arbeid, men grunna stengt skule/barnehage må vere heime med born under 12 år. Dersom ein nyttar egenmelding grunna sjukdom eller lovpålagt karantene kan ein ikkje nytte omsorgsdagar innimellom egenmeldingsdagar. 

Utvida tilgang til bruk av eigenmeldingar er viktig for at fastlegane og legevaktlegane må bruke kompetansen og arbeidskrafta si på å behandle pasientar, ikkje skrive sjukmeldingar.

Sjukemelding
Du har rett til sjukemelding viss ein lege vurderer at du må haldast isolert fordi du kan vere smitta av koronaviruset. Dette gjeld også hvis legen ikkje veit sikkert om du faktisk er smittebærar. NAV kan godta sjukemelding utan personleg undersøking når det gjeld smittsam sjukdom av betyding for folkehelsa. 

NAV: Sykepenger ved fravær grunnet koronavirus

Handhygiene

Smittevern er alltid viktig i helsetenesta. Ver ekstra merksam på god handhygiene. Medarbeidarar skal ikkje handhelse eller klemme. Dette er i tråd med nasjonale anbefalingar og eitt av mange tiltak vi innfører for å redusere smitte.

Rutinar og retningsliner

Retningslinje for håndtering av pasient med mistenkt/bekreftet smitte med koronavirus (SARS-CoV-2) (eHandboka)

eHandbok for Helse Fonna

Ekstern pålogging til Kompetanseportalen

Ekstern pålogging via ID-porten for Kompetanseportalen.
Nå trenger du ikke lenger logge på med brukernavn og passord, men benytte en kjent påloggingsmetode som ID-porten/bankID.

Benytt lenke for pålogging (velg ID-porten):

COVID-19: Digitale opplæringsressursar for tilsette

For tilsette i Helse Fonna / Helse Vest
Helse Fonna tilbyr ei rekke kurs og opplæring i samanheng med koronasituasjonen vi nå er i. Her er ein oversikt over digitale kurs/forelesningar du som tilsett kan gjennomføre heimefrå, uavhengig av om du har jobb pc eller ikkje. Vi gir deg også her ein forklaring på korleis du loggar deg på Læringsportalen og Kompetanseportalen heimefrå.

Alle tilsette i Helse Fonna og Helse Vest må være pålogget i Læringsportalen når ein tar digitale kurs. Dette for å få dokumentert at ein har tatt kurs.

Opprett passord i Læringsportalen 
Dersom
du ønskjer å logge deg på frå privat pc, må du logge deg på med brukarnamn og passord for å få kurs registrert på deg. Det er da viktig at du kjennar til ditt passord. Du må derfor lage deg eit passord i Læringsportalen når du er på jobb/er pålogget slik at du kan gjennomføre kurs heimefrå etterpå.

Hvordan lage passord og registrere privat epostadresser i Læringsportalen.

Allereie i karantene og ikkje tilgong til jobb pc
Dersom
du ikkje kjenner ditt passord i Læringsportalen og ikkje har tilgong til jobb-pc slik at du får dette ordna, må du ta kontakt med Helse Vest IKT for å få passord sendt på sms.

Opprett passord i Kompetanseportalen 
Dersom du ønskjer å logge deg på Kompetanseportalen frå privat PC, må du følgje brukarrettleiing for å få tilsendt passord. 

Brukerveiledningen for å logge på Kompetanseportalen hjemmefra (PDF)

Opplæringsressursar i Læringsportalen 

Vi har føreløpig følgende COVID-19 relaterte opplæringsressurser i Læringsportalen:

Pandemiopplæring: Smittevernforelesning
v/Jorunn Kleiva, Spesialsykepleier, Seksjon for pasienttryggleik, HUS

Pandemiopplæring: ABCDE-forelesning
v/Marthe Alsaker Fjeldstad, Anestesisykepleier, Ferdighetssenteret, HUS

Pandemiopplæring: Respirasjonsforelesning
v/Anette Storesund, Intensivspl, PhD, Rådgiver, Seksjon for helsetjenesteutvikling, HUS

Pandemiopplæring: Forelesning behandlingsprinsipp COVID-19
v/Knut Anders Mosevoll, Overlege Infeksjonsmedisinsk seksjon, HUS

Isolering - beskyttelsesutstyr ved COVID-19
v/Jorunn Kleiva, Spesialsykepleier, Seksjon for pasienttryggleik, HUS

Noninvasiv ventilasjon ved COVID-19 (V60)
v/Ove Arne Fondenæs, Overlege Lungeavdelingen, HUS

Pandemiopplæring: Forelesning respirasjonssvikt og oksygenbehandling
v/Solfrid Indrekvam, Overlege Lungeavdelingen, HUS

CPAP behandling med Flowsafe 2
v/Ove Arne Fondenæs, Overlege Lungeavdelingen, HUS

Relaterte linker

Elektronisk kvalitetshåndbok: Dokumenter om Korona

COVID-19: Digitale opplæringsressursar for deg som ikkje er tilsatt

For deg som ikkje er tilsett i Helse Fonna/Helse Vest 

Helse Fonna har ein rekkje digitale kurs som er relevante for COVID-19. Tilsette skal ta kursa i Læringsportalen. Andre kan ta dei via linkane på denne sida

Opplæringsresursar for ikkje- tilsette

Pandemiopplæring

Smittevernforelesning

ABCDE-forelesning

Respirasjonsforelesning

Forelesning behandlingsprinsipp COVID-19

Non-invasiv ventilasjon med V60

Forelesning, respirasjonssvikt

CPAP behandling med Flowsafe 2

Smittevern

Isolering - beskyttelsesutstyr ved COVID-19

Relaterte linker

Elektronisk kvalitetshåndbok: Dokumenter om Korona

Helse Vest IKT har betra heimekontorløysinga og Skype i Helse Vest

Helse Vest IKT har arbeidd på spreng for å betre heimekontorløysinga og Skype til helseføretaka. Med mangedobla trafikk på heimekontorfronten har det vore eit trykk utan like. 

Etter at koronaviruset spreidde seg i Noreg måtte mange tilsette i landet endre på arbeidssituasjonen sin, og arbeide heimanfrå. Talet på tilsette som arbeidde heime i Helse Vest gjekk plutseleg i vêret, og Helse Vest IKT såg seg naud til å auke kapasiteten på heimekontorløysinga og Skype.

– No har vi akkurat gått gjennom ei stor oppgradering av vår ytre brannmur. I tillegg har vi forbetra heimekontoløysinga ved å leggje til ni serverar og Skype med to nye serverar, fortel leiar for Tenesteproduksjon i Helse Vest IKT Harald Flaten. 

Betre rusta for heimekontor og uønskt trafikk 
Oppgraderinga har gjort at Helse Vest IKT har nye sikkerheitsmekanismar som gjer dei mykje betre rusta til å stoppe uønskt trafikk i Helse Vest. 

Brannmuroppgraderinga og dei ekstra serverane har ikkje minst auka kapasiteten til internettet betrakteleg, og er no fem gonger så høg som før. I tillegg har heimekontorløysinga fått eit kraftig løft og Skype har fått betra kapasiteten sin.

– Før hadde vi rundt 200 menneske på heimekontor kvar dag i Helse Vest. No er det meir enn 2600 PCar som er pålogga heimanfrå. Trafikken har med andre ord auka enormt, fortel seksjonsleiar på Datakommunikasjon Andreas Espelid. 

Lurer du på korleis du logger deg på?
For at heimekontorløysinga skal fungere for alle som no sit heime og arbeider, er Helse Vest IKT avhengig av at trafikken fordeler seg jamt utover alle desse serverane.

– I praksis betyr dette at tilsette må forsøke ei anna oppkopling enn den du er på, om ikkje du kjem inn på nettet, avsluttar Flaten.

Er du usikker på korleis du loggar deg på når du sit på heimekontor? Sjå Helse Vest IKT si side for heimekontoroppkopling for meir informasjon og detaljert rettleiing for oppkopling på heimekontor.

Medarbeidarar som har behov for overnatting 

Helse Fonna tilbyr hotellovernatting for tilsette som grunna driftssituasjon, eller smitterisiko i heimen knytt til koronavirus om overnatting utenfor heimen.

Behov for hotellovernatting skal avklaras i forkant med næraste leiar.

Stressmeistring - ei øving i å meistre ubehag

Vi har spurt psykiater og ekspert i stressmeistring Bjarte Stubhaug om å dele gode råd med oss som jobbar i Helse Fonna. I denne filmen får du lære ei øving i å meistre ubehag.

 

Fann du det du leita etter?