Koronavirus

På denne sida finn du informasjon om korleis utbrotet av koronasmitte påverkar Helse Fonna og våre tenester. Vi oppdaterer sida.

Kontakt kommunen din for testing

Dersom du lurer på om du burde bli testa for koronavirus, ta kontakt med koronatelefonen i din kommune. Helse Fonna har ikkje tilbod om testing til befolkinga.

Nasjonale informasjonssider om koronavirus

Folkehelseinstituttet Helsenorge

Finn du ikkje svar på desse nettsidene? Ring Helsedirektoratet sin publikumstelefon: 815 55 015.

Besøk til sjukehus og DPS i Helse Fonna

Sjå eiga side for retningslinjer for besøk på sjukehus under pandemien

Fyll ut denne skjekklista før du skal på sjukehuset

Har du time på sjukehuset og behov for ledsagar?

Dersom du har time på sjukehuset og må ha med deg ledsagar, må dette avtalast med avdelinga på telefon før du kjem. Vi vil vurdere om timen skal gjennomførast eller utsettast. 

​Viss timen skal gjennomførast med ledsagar, vil vi stille spørsmål om ledsagaren si helse og reise. Ledsagar kan ikkje ha symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust) og kan ikkje ha vore i utlandet dei siste 10 dagane eller ha vore i nærkontakt med ein person med mistanke om eller påvist smitte av koronavirus dei siste 10 dagane.

Til gravide og fødande

Det er under pandemien strengare reglar for følgje av partnar. Sjå oppdatert informasjon frå våre føde- og barselavdelingar.

Skal du hente medisin på sjukehusapoteket?

Grunna koronasituasjonen er sjukehusapoteket berre ope for pasientar og tilsette på sjukehuset og kundar som har bestilt klargjering av medisin på førehand. Har du bestilt klargjering av medisin, må du vise fram SMS med hentemelding ved inngangen til sjukehuset, der det for tida er adgangskontroll. 

Sjukehusapoteket oppmodar pasientar til å bruke e-bestillingsløysinga vår for å gjere istand medisinar: www.sav.no/eresept
Pasienten blir varsla på SMS når medisinane er klar for henting.


Brukarar av bipap og heimerespirator

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling og det nasjonale nettverket jobber for at dere som brukere skal ivaretas på best mulig måte. 

Informasjon til medarbeidarar

Følg med på intranett og i leiarlinja. Noko av den interne informasjonen blir gjort tilgjengeleg på helse-fonna.no 

Sjå temaside om koronavirus for medarbeidarar

Informasjon til media

Vi har frå og med 18. juni 2021 slutta med dagleg oppdatering om koronasituasjonen i Helse Fonna
Sist oppdatert 18.06.2021. 

Innlagde pasientar med påvist covid-19:
Haugesund sjukehus:​ 0
Odda sjukehus: 0
Stord sjukehus: 0
Av desse får følgjande pasientar intensivbehandling: 0

Antall døde pasientar med covid-19 hittil i Helse Fonna: 2  

Vi opplyser om alder innan desse aldersgruppene for pasientar som får intensivbehandling: Barn (0-17 år), vaksen (18-64 år) og eldre (+65 år).

Medarbeidarar: 7 medarbeidarar i koronarelatert fråvere/karantene, av totalt ca. 4.000 medarbeidarar i Helse Fonna.

Av personvernomsyn vil sjukehuset ikkje gje fleire opplysningar om medarbeidarar, pasientar eller pasientar sin helsetilstand.

Helsedirektoratet oppmodar alle landets sjukehus aktivt om å informere om dei har pasientar innlagde som følgje av covid-19. Dei presiserer at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommande ikkje kan identifiserast.

Det er eit strengt krav om at identifikasjon ikkje skal vere mogeleg, verken direkte eller indirekte, for at kravet om anonymitet skal vere oppfylt.

Pressekontakt

Magne Kydland, kommunikasjonssjef
Mobil 482 73 291
E-post: magne.kydland@helse-fonna.no

Fann du det du leita etter?