Beredskap: Koronavirus

Helse Fonna er i beredskap grunna situasjonen med koronavirus. På denne sida finn du informasjon om korleis utbrotet av koronasmitte påverkar Helse Fonna og våre tenester. Vi oppdaterer sida.


Ikkje ring naudnummer for spørsmål om koronavirus

Det er svært mange som ringer nødnummeret 113 og legevaktnummeret 116 117 for generelle spørsmål om koronavirus. Her skal du kun ringe når du treng hjelp raskt. 

Du finn svar på det meste om koronaviruset på denne sida, og besøk også gjerne: 

Helse Fonna si temaside om koronavirusFolkehelseinstituttet

Helsenorge

Finn du ikkje svar på nettsidene? Ring Helsedirektoratet sin publikumstelefon: 815 55 015, eller ta kontakt med din kommune.

Besøksforbod ved alle sjukehus og DPS i Helse Fonna

For å unngå koronasmitte i våre institusjonar har Helse Fonna innført besøksforbod. Pasientar får ikkje ta i mot besøk utanfrå. Denne regelen gjeld inntil anna er tydeleg kommunisert. 

Besøk og følgje til kritisk sjuke pasientar, barn og kvinner i fødsel

 
Kritisk sjuke pasientar: Pårørande må ta kontakt med avdelinga på telefon før dei kjem inn. Du blir spurt om helsetilstand og om du har vore på reise. Avdelinga vil styre kor mange pårørande som får komme og kor mange som får kome samtidig og organisere nødvendige smitteverntiltak i samband med besøket.

 
Barn/unge under 18 år og kvinner i fødsel: Kan ha følgje av éin person, men ellers ikkje ta i mot besøk. Personen som følgjer må vere utan symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust), og kan ikkje ha vore utanfor Norden dei siste 14 dagane og heller ikkje ha vore i kontakt med person mistenkt smitta eller påvist smitta av koronavirus dei siste 14 dagane. I heilt særlege tilfelle der dette ikkje kan følgjast, må avdelinga få beskjed før de kjem til sjukehuset, slik at dei kan gjere nødvendige smitteverntiltak før/under/etter besøk.

Har du time på sjukehuset og behov for ledsagar?

Dersom du har time på sjukehuset og må ha med deg ledsagar, må dette avtalast med avdelinga på telefon før du kjem. Vi vil vurdere om timen skal gjennomførast eller utsettast. Viss timen skal gjennomførast med ledsagar, vil vi stille spørsmål om ledsagaren si helse og reise. Ledsagar kan ikkje ha symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust) og kan ikkje ha vore utanfor Norden siste 14 dagar eller dei siste 14 dagane ha vore i nærkontakt med ein person med mistanke om eller påvist smitte av koronavirus.

Skal du hente medisin på sjukehusapoteket?

Publikumsavdelinga til sjukehusapoteket er også stengt for kunder. Dersom du skal hente klargjort medisin, må du vise fram SMS med hentemelding for å sleppe inn hovudinngangen.

Sjukehusapoteket oppmodar pasientar til å bruke e-bestillingsløysinga vår for å gjere istand medisinar: www.sav.no/eresept
Pasienten blir varsla på SMS når medisinane er klar for henting.

Brukarar av bipap og heimerespirator

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling og det nasjonale nettverket jobber for at dere som brukere skal ivaretas på best mulig måte. 


Informasjon til medarbeidarar

Følg med på intranett og i leiarlinja. Noko av den interne informasjonen blir gjort tilgjengeleg på helse-fonna.no 

Sjå temaside om koronavirus for medarbeidarar

Informasjon til media

Dagleg oppdatering cirka kl. 12.00 om koronasituasjonen i Helse Fonna.
Sist oppdatert 29.03.2020, kl. 13.30.

Innlagte pasientar med påvist covid-19
Haugesund sjukehus: 6
Odda sjukehus: 1
Stord sjukehus: 1

Av desse får følgjande pasientar pt. intensivbehandling: 1 vaksen og 1 eldre, begge ved Haugesund sjukehus.
Vi opplyser om alder innan desse aldersgruppene for pasientar som får intensivbehandling: Barn (0-17 år), vaksen (18-64 år), eldre (65 år +).

Medarbeidarar: 84 medarbeidarar i koronarelatert fråvere/karantene, av totalt ca 4000 medarbeidarar.

Av personvernomsyn vil sjukehuset ikkje gi fleire opplysningar om medarbeidarar, pasientar eller pasientar sin helsetilstand.

Helsedirektoratet oppmodar alle landets sjukehus aktivt å informere om at dei har ein pasient innlagt som følgje av covid-19. Dei presiserer at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkomande ikkje kan identifiserast.

Det er eit strengt krav om at identifikasjon ikkje skal vere mogleg, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal vere oppfylt.

Eksempel på tiltak som er sett i verk i Helse Fonna for å sikre kapasitet 
(Oppdatert 24.03.2020)

Helse Fonna har utsett mykje planlagt aktivitet innan operasjon og dagkirurgi, samt utsett polikliniske kontrollar. Dette er gjort både for å frigjere kapasitet og av personellutfordringar grunna karantenereglar. 

Det er rigga mottak av pasientar med mistanke om/påvist smitte av koronavirus ved Haugesund og Stord sjukehus. Sjå eiga sak om dette.

Vi omdisponerer avdelingar og personell slik at vi frigjer plass og personell til mottak av alvorleg sjuke. 

Fleire intensivsjukepleiarar som til vanleg ikkje jobbar ved intensivavdelinga får opplæring/reopplæring i bemanning av respirator og andre intensivprosedyrar. 

Det er redusert drift på sengeplassar for rehabiliteringspasientar ved Stord sjukehus. Nye hjerneslagpasientar blir prioriterte. Fysikalsk-medisinsk poliklinikk har også redusert drift og det er lagt opp til bruk av telefonkonsultasjonar.   

Innan psykisk helsevern går poliklinisk drift som normalt, men pasient med mistanke om eller påvist Covid-19 får tilbod om telefon- eller videokonsultasjonar. Det er utpeikt eigne døgneiningar som skal ta imot og handtere pasientar med mistanke om eller bekrefta Covid-19. 

Ei rekkje tilbod i psykisk helsevern er innstilt eller redusert av omsyn til kapasitet på bemanning og for å kunne oppretthalde eit tilbod innan øyeblikkeleg hjelp på DPS og for å sikre bemanning av akuttpostar og lukka sjukehuspostar. Sjå oversikt over tilboda som er påverka.

LAR-utdeling går som normalt. Vi jobbar med å få på plass utleveringsordning for pasientar med mistanke om eller bekrefta Covid-19. 

Vi har kontakta kommunar for å be om ekstra tiltak for å kunne ta i mot utskrivingsklare pasientar. Vi samarbeidar også med kommunar om anna personell, for eksempel jordmødrer. Sjå eiga sak om dette.

Helse Fonna ber utdanna helsepersonell om å registrere seg dersom dei kan jobbe hos oss. Sjå omtale og annonse for dette tiltaket.

Pressekontakt

Stina Steingildra, konstituert kommunikasjonssjef
Mobil 938 45 498
E-post: stina.steingildra@helse-fonna.no  

Vi handterer spørsmål frå media så snart vi kan. Vi ønsker eit godt samarbeid med media og ber om forståing for den ekstraordinære situasjonen. Særleg våre medisinske fagfolk er mindre tilgjengeleg enn vanleg. 

Henvendingar som ikkje gjeld koronavirus kan sendast til kommunikasjon@helse-fonna.no. E-post blir sjekka fleire gonger dagleg, men vi kan ikkje love svartid.

Fann du det du leita etter?