HELSENORGE

Om barn og unges helseteneste

De som trenger hjelp og de som skal hjelpe barn og unge må forstå de ulike tjenestene og deres rolle og ansvar. Slik kan vi skape et bedre hjelpetilbud. Dette hander prosjekt barn og unges helsetjeneste om. 

Bakgrunn for satsingen

Psykisk helsearbeid for barn og unge strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid, til oppfølging av lettere psykiske helseplager og til spesialisert behandling for mer alvorlige psykiske lidelser. Mange ulike instanser er involvert i det psykiske helsearbeidet for barn og unge. Barnehager og skoler har en viktig forbyggende rolle og skal bidra til at barn og unge opplever trivsel, mestring og inkludering. Kommunale tjenester som fastlegen, helsestasjon og skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, PPT og psykisk helsetjeneste/familiesenter tilbyr forskjellige tjenester til barn og unge med ulike utfordringer. Spesialisthelsetjenesten for psykisk helse tilbyr spesialisert utredning og behandling til barn og unge med mulige psykiske lidelser.

Både barn, ungdom, pårørende og fagfolk kan oppleve systemet av hjelpeinstanser som uoversiktelig. Tjenestene har forskjellige mandater og roller gitt fra styresmaktene, og mandatene er hjemlet i ulike lovverk. For at barn og unge skal få et bedre hjelpetilbud, trenger både brukere og fagfolk å forstå de ulike tjenestene og deres roller og ansvarsområder.

I prosjekt «Barn og unges helsetjeneste» samarbeider brukere av tjenestene, fastleger, fagfolk i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten om å skape mer helhetlige og sammenhengende hjelpetjenester for barn og unge. Målet er at barn og ungdom skal få rett hjelp hos riktig tjeneste og at tiltakene fra ulike tjenester henger sammen slik at det oppleves som et helhetlig tilbud for barnet/ungdommen det gjelder og familien.​

Om Ba​​rn og unges helsetjeneste

Barn og unges helsetjeneste startet som et samhandlingsprosjekt mellom Helse Fonna og samarbeidskommunene i 2016-2018. I perioden 2019-2022 ble det etablert samhandlingsprosjekter i Helse Stavanger (Barn og unges helsetjeneste - Helse Stavanger (helse-stavanger.no), Helse Bergen (Barn og unges helseteneste - Helse Bergen (helse-bergen.no)) og Helse Førde (Barn og unges helseteneste - Helse Førde (helse-forde.no). Helse Møre og Romsdal tok i 2021 initiativ til en satsing i samarbeid med sine 26 kommuner Barn og unges helseteneste - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no).

I de lokale prosjektene samarbeider brukere, kommuner og spesialisthelsetjeneste om å lage bedre tjenester for barn og unge gjennom å

  1. skape arenaer for samhandling og kulturbygging der brukere og fagfolk møtes på tvers av tjenester og sektorer
  2. ta i bruk samhandlingsforløpene som verktøy og videreutvikle dem slik at de tilpasses lokale forhold.
  3. lage oversikter over hjelpetilbudet til barn og unge lokalt​

Om samhandlings​forløpene

Verktøyet består av 7 samhandlingsforløp som beskriver tjenestetilbudet på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste i forhold til de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge. Forløpene fungerer som et kart over tjenestene og gir oversikt over de ulike tjenestenes roller og ansvarsområder.

I samhandlingsforløpene skilles mellom milde til moderate vansker og moderate til alvorlige vansker. For de fleste tilstandsbilder har kommunale tjenester ansvar for kartlegging og tiltak ved milde til moderate vansker, mens spesialisthelsetjenesten har ansvar for utredning og behandling av moderate til alvorlige vansker. Når det gjelder autismespektervansker og ADHD, skal kommunen kartlegge og henvise til spesialisthelsetjenesten dersom det er behov for utredning.

Samhandlingsforløpene er først og fremst laget som et verktøy for fagfolk i tjenestene, herunder ansatte i barnehager, skoler, helsestasjon og skolehelsetjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste, ergo og fysioterapitjeneste, fastleger, barneverntjeneste, kommunale psykisk helsetjenester, koordinerende enhet, psykisk helsevern for barn og unge, habiliteringstjenesten og somatisk barneavdeling. Samhandlingsforløpene kan være nyttig for innbyggere, brukere og pårørende.

Eksem​pler​​ (du kan klikke på dem for større verjson)

Forløpsillustrasjon. (Grafikk)

Pasientforløp. (Grafikk)

​​Forløp. (Grafikk)

​Slik er samhandlingsforløpene utarbeidet

I 2015 kom en endring i prioriteringsveileder for psykisk helsevern for barn og unge Psykisk helsevern for barn og unge - Helsedirektoratet. Kommunene skulle ta over ansvar for milde-moderate tilstander. Tilbakemelding fra kommunene i Helse Fonna regionen var at det var mye usikkerhet knyttet til ansvar og roller. Mange av kommunene var ikke rigget til å ta over ansvaret. Hvilket tilbud skulle kommunene bygge opp og for hvem? Det var også uklart hvor skille skulle gå, hva ville det si at kommunene skulle gi behandling til milde-moderate tilstander mens BUP skulle behandle de med moderate-alvorlige tilstander? I tillegg så man at en stor andel av henvisninger til utredning og behandling i BUP, ble vurdert som å ikke oppfylle kriterier for rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og det ble gitt mange avslag. Det var et tydelig behov for å klargjøre ansvar og roller i det psykiske helsearbeidet for barn og unge.

BUPene i Helse Fonna tok derfor i 2015 initiativ til samhandlingsprosjektet «Barn og unges helsetjeneste» der målet nettopp var å tydeliggjøre roller og ansvar gjennom beskrivelser av helhetlige forløp på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste. Alle kommunene i opptaksområdet ble involvert i prosjektet. Det ble etablert en styringsgruppe med representanter fra både kommuner, foretak og brukere. Til sammen ble det etablert 7 tverrfaglige arbeidsgrupper som jobbet med hver sitt utfordringsbilde.

Gjennom en omfattende prosess i flere faser, og i tråd med prinsippene i Veikart for tjenesteinnovasjon - KS, ble det gjennomført en innovasjonsprosess der man utviklet samhandlingsforløpene for barn og unge. 

​​

I samarbeid med Helse Stavanger ble det i 2019 gjennomført en pilot for å finne ut om samhandlingsforløpene kunne tas i bruk også i andre områder. Konklusjonen var at verktøyet var overførbart, men måtte videreutvikles. I perioden 2019-2022 ble det gjennomført lokale samhandlingsprosjekt i hele Helse Vest. Fagfolk i kommuner og BUPer over hele Vestlandet har vært med på å gi innspill til forbedring av tekstenes innhold og struktur. Tekstene slik de foreligger nå er et resultat av denne prosessen. ​

Eierskap, for​​valtning og bruk av det faglige innholdet

Samhandlingsforløpene for barn og unge er publisert via den tekniske løsningen «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» (FNSP). Samhandlingsforløpene kan lastes ned ved forespørsel og kan brukes fritt slik de er eller tilpasses til lokale forhold. Det bes om at det vises til «Barn og unges helsetjeneste i Helse Fonna» dersom man laster ned egen versjon av forløpene.

Samhandlingsforløpene vil revideres årlig og det vil gjennomføres regelmessige oppdateringer og revisjoner. Forslag til endringer og forbedringer samles via årlige innspillsrunder i de lokale helsefellesskapene. En redaksjon har ansvar for forvaltning av det faglige innholdet. Det etableres en faglig referansegruppe med representanter fra kommuner, foretak og kompetansesentrene på hele Vestlandet. Referansegruppen gjennomgår endringsforslag og gir faglige anbefalinger om hvilke innspill som skal tas med i revisjonsarbeidet. Det er også mulighet for kontinuerlig tilbakemelding via link på nettsiden slik at mindre korrigeringer eller rettelser kan skje fortløpende.​​​​

​Prosjektet og​​ ​​konseptet 

Refereres til som Barn og unges helsetjeneste i Helse Fonna eller i kortformat Helse Fonna modellen.

​​Tilgje​​n​ge​​lighet

Alt materialet kan lastes ned fra Helse Fonnas nettsider. Samhandlingsforløpene kan lastes ned via FNSP. Materialet er åpent for vederlagsfri deling forutsatt bruk av referanser som beskrevet over.

​K​​on​takt

For spørsmål om prosjektet, tilhørende dokumenter eller ønsker om ytterligere informasjon er du velkommen til å ta kontakt med prosjektleder Ester Marie Espeset, ester.espeset@helse-fonna.no eller prosjektmedarbeider Ingrid Øritsland Våge ingrid.oritsland.vage@helse-fonna.no. ​