Smertepoliklinikk

Smertepoliklinikken er for deg med ulike smertetilstander. Her arbeider lege, sjukepleier, psykolog, fysioterapeut og helsesekretær saman for å kartlegge og komme med behandlingsforslag.

Les meir om Smertepoliklinikk

Smertepoliklinikk

Kva gjer vi?

Det tverrfaglege arbeidet og samarbeid med deg som pasient, skal motivere og hjelpe til å meistre smertane du har og utfordringar du møter i kvardagen. Kort sagt vil vi at du skal oppnå betre livskvalitet.

Fagpersonane ved smertepoliklinikken arbeider med heile mennesket og ikkje bare smertene. Dette er viktig fordi smertene du har ofte er samansett og frå ulike årsaker.

Denne typen å behandle er kalla biopsykososial modell, ein forståingsmodell for sjukdom som tar omsyn til heilskap ved å vektlegge biologiske så vel som psykologiske og sosiale forhold.

12 trinn på vei mot smertehåndteringHandlingsplanLangvarige smerterLyd -  MuskelavspenningLyd - Avspenning gjennom forestillingsbilderLyd - Avspenning


Tilvising

Smertepoliklinikken tar imot tilvisingar frå alle fastlegar i Helse Fonna-området.

Tilvising elektronisk til: Helse Fonna, Odda sjukehus. Merkast med: Tilvising til smertepoliklinikken.

Vi kartlegger funksjon og gir råd til pasientane, og anbefalt behandling og oppfølging blir også formidla til fastlege gjennom vurderingsmøte og grundig epikrise.

Vi legg opp til ein god dialog med deg som er fastlege. Både gjennom moglegheit til å delta på vurderingsmøte, smertegruppemøte eller telefonkontakt. Fastlegen har også moglegheit til å vere med på smertegruppemøte eller telefonkontakt.

Inklusjonskriteria

  • Pasientar over 18 år med langvarig (meir enn 6 månader) ikkje-maligne smerter
  • Tilvisingar på pasientar som kjem under ordninga raskare tilbake må merkast dette

Ekslusjonskriteria

  • Behandling med blokade
  • Ikkje avklarte medisinsk problemstilling
  • Ikkje avklarte pågåande forsikringssak

Pasienten blir vurdert til ikkje å ha nytte av tilbodet med grunnlag i tilvisingen. Skrifteleg tilbakemelding til fastlege.

Pasientar under 18 år må tilvisast smerteklinikken på Haukeland Universitets Sjukehus

Forløp

Tilvising blir tatt imot og vurdert

Vurderingsskjema blir sendt til pasienten samen med innkallingsbrevet. Pasienten fyller ut dette og sender i retur før første konsultasjon.

Det er fem konsultasjonar fordelt på tre dagar

  • Timar med lege og sjukepleier, klokka 9.00 og klokka 12.00
  • Timar med fysioterapeut og psykolog, klokka 9.00 og klokka 12.00
  • Oppsummeringsmøte med tverrfaglig team med påfølgjande møte med pasient for ein samla vurdering. Klokkeslett for time vert sendt til pasient.

Reseptar, sjukemeldingar og legeerklæringar skal fastlegen handsama.

Kontakt

Telefon
53651161 / 53651164
Odda sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusvegen 1, 5750 Odda
Besøkstider
måndag - sundag 16.30-18.30
Telefon
53651000
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.