Smertepoliklinikk

Tverrfagleg smertepoliklinikk vurderer pasientar med langvarige smertetilstandar. Her arbeider lege, sjukepleier, psykolog og fysioterapeut saman for å kartlegge dine smerter.

Les meir om tilbodet vårt

Smertepoliklinikk

Kva gjer vi?

Med utgangspunkt i kartlegginga gir vi deg forslag til behandlingstiltak med mål om betre smertemeistring og auka livskvalitet. Tverrfagleg smertepoliklinikk i Helse Fonna har ein rettleiande og ikkje behandlande funksjon. Vi tilbyr derfor ikkje behandling ut over kartleggingstimane. Fastlegen kan tilvise deg til tverrfagleg smertepoliklinikk etter at du har vore gjennom tiltak og utgreiingar som er relevante for din tilstand.


Fagpersonane ved smertepoliklinikken arbeider med heile mennesket og ikkje bare smertene. Dette er viktig fordi smertene du har ofte er samansette og med ulike årsaker. Denne tilnærminga er kalla biopsykososial modell, ein forståingsmodell for sjukdom som tar omsyn til heilskap ved å vektlegge biologiske så vel som psykologiske og sosiale forhold.


For å kunne dra nytte av smertepoliklinikken sitt tilbod må ein vere motivert for eigeninnsats og open for andre tilnærmingar til smerte enn reine medikamentelle tiltak. Det tverrfaglege arbeidet og samarbeid med deg som pasient, skal motivere og hjelpe til å meistre smertene du har og utfordringar du møter i kvardagen. Kort sagt vil vi at du skal oppnå betre livskvalitet.


Dette kan vi tilby

  • Vurdere noverande medikamentell behandling og gi råd om eigna medikamentelle tiltak
  • Vurdere betydningen av psykososiale faktorer sin innverknad på smerteoppleving og -atferd og gi råd vedrørande dette
  • Vurdere behov for og gi råd angåande fysioterapeutiske tiltak inkludert fysisk aktivitet
  • Vurdere behov for og ønske om psykologisk oppfølging.

Dette kan vi ikkje tilby

Tilvising

Fastlegen kan tilvise deg til tverrfagleg smertepoliklinikk etter at du har vore gjennom tiltak og utgreiingar som er relevante for din tilstand.


Smertepoliklinikken tar imot tilvisingar frå fastlegar i Helse Fonna-området. Merk tilvisinga «Smertepoliklinikk» og send til Helse Fonna, Odda sjukehus. Pasienten sin smertetilstand må vere ferdig utgreidd og avklart. 


Tilvisinga bør innehalde

Klar beskriving av problemstilling, aktuell sjukehistorie og tidlegare/andre sjukdomar, samanfatting av tidlegare utgreiingarog resultat (på eit relevant detaljnivå), tidlegare behandling og eventuell effekt, medikamentanamnese, funksjonsnivå (evne til deltaking i det daglege), psykososial anamnese inkludert arbeidsstatus og familieforhold, eventuelt opplysningar om psykologisk oppfølging/behandling. 


Kopi av tidlegare epikriser kan leggast ved, men erstattar ikkje ein gjennomtenkt tilvisingstekst.Forløp

Sjå pasientinformasjon for kva som skjer i forløpet hos oss.

For våre pasientar

Pålogging pasientar - Checkware

Brukerveiledning Checkware

Video: Pasientpålogging med Bank-ID
Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Resepsjonen, hovudinngang 1. etasje.
Odda sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusvegen 10, 5750 Odda
Besøkstider
måndag - sundag 16.30-18.30
Telefon
53 65 10 00

Transport Odda sjukehus

​For informasjon om lokalrutetilbod til Odda sjukehus, sjå www.skyss.no. For ekspressbuss, sjå www.nor-way.no.

Praktisk informasjon

Daglegvare Odda

​Næraste daglegvare er Bunnpris, 700 meter frå sjukehuset. Adressa er Hjøllo 1, 5750 Odda.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Odda

​Kantina ligg i U-etg.
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-12.30

Det ligg ein kiosken ved hovudinngangen
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-18.00.

Kiosken har ikkje betalingsterminal.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Odda

Det er ikkje minibank ved sjukehuset. ​Næraste minibank ligg i Odda sentrum.

Parkering Odda

Parkering for pasientar og besøkande ligg på sjukehusområdet.
Du kan parkere på sørsiden av sjukehuset eller på østsiden/baksiden ved elven eller augelegekontoret. Det er gratis parkering.

Det er ikkje tilgjengelege ladestasjonar for lading av elbil.

Det er reservert plass for HC-parkering utanfor hovudinngangen.

Reservert plass for blodgivar er på parkeringsplassen sør for sjukehuset.

Hugs å legge parkeringsbeviset for desse plassane godt synleg i frontruta.Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Smerter - tilbod ved tverrfagleg smertepoliklinikkhttps://helse-fonna.no/behandlinger/smerter-tilbod-ved-tverrfagleg-smertepoliklinikkSmerter - tilbod ved tverrfagleg smertepoliklinikkSTverrfaglig vurdering av smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstand

Fann du det du leita etter?