Psykisk helsevern for utviklingshemmede

Poliklinikk i psykisk helsevern for utviklingshemmede (PPU) er et spesialteam for utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne med utviklingshemming eller omfattende generelle lærevansker. PPU har også en funksjon for personer med autismespektrumlidelse. PPU har som primær arbeidsoppgave å gi en helhetlig utredning, og behandling, av psykiske lidelser ved disse diagnosegruppene. 

Poliklinikk i psykisk helsevern for utviklingshemmede er et ambulerende team, det betyr at vi i tillegg til ordinær poliklinisk kontakt yter tjenester/behandling der pasienten bor. PPU sitt tilbud gjelder for hele Helse Fonna sitt opptaksområde.


Les meir om Psykisk helsevern for utviklingshemmede

Psykisk helsevern for utviklingshemmede

Tilgjengelig, forutsigbar, strukturert.


Tilvising

PPU er ein spesialpoliklinikk i psykisk helsevern for personar med generelle lærevansker. Tilvising til PPU er aktuelt for alle personar med utviklingshemning eller mistanke om dette, samt personar med autismespektrumforstyrring der det foreligg svekka kognitiv fungering eller mistanke om dette. Ved tilvisning til PPU går pasienten inn i pakkeforløp tilpassa målgruppa.


Ved behov for øyeblikkeleg hjelp skal pasienten tilvisast direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern.

Tilvisar bør, så langt som mogleg, gjennomføra ei kartlegging som inkluderar punktene nedanfor før tilvising vert  sendt. Ved samtidige tenester i kommunen bør tilvising koordinerast og kommunen si kontaktperson namngjeven i tilvisinga.


Moglege somatiske årsaker til tilstanden bør vere vurdert, og eventuelle funn frå undersøkingar lagd ved.


Aktuelt

 • Pasienten si oppleving av eigen situasjon og ønskje om hjelp, evt slik det vert beskreve av nærpersonar/pårørande
 • Moglege utløysande årsaker til problema, som f.eks. belastande livshendingar
 • Funksjonsnivå
 • Funksjonsendring og symptomutvikling
 • Iverksatt behandling og effekt av denne
 • Somatisk status, inkludert orienterande blodprøver og evt. serumsspeil på faste medisinar
 • Oppdatert medikamentoversikt


Bistand og oppfølging

 • Kortfatta beskriving av kommunale/private tenester som ytes og omfang av desse, slik som døgnbemanna bolig, miljøterapi/arbeide, kommunal psykiatriteneste, ruskonsulent mm
 • Informasjon om ansvarsgruppe og evt individuell plan


Tidligare sjukdommer

 • Tidligare psykiske problem eller lidingar
 • Tidligare og nåverande somatiske sjukdommer av betydning


Forventa utgreiing/behandling

 • Begrunning for tilvisinga og pasient/nærpersoners forventa nytte av utgreiing/behandling


Kritisk informasjon som allergi og ev. smitterisiko

Dialog og informasjon må vere tilpassa alder og språk, og det bør undersøkast om informasjon om tilvising er forstått av pasient, evt nærperson/pårørande. Det bør kome frem om pasienten samtykk til tilvisinga, evt verge eller nærperson om pasienten vert vurdert av fastlege å ha redusert eller manglande samtykkekompetanse.


Hva kan en behandling være i PPU?


En utredning er en bred undersøkelse hvor man gjennom samtaler, observasjoner og testing, undersøker ulike funksjoner og ferdigheter. Dette kan inkludere:
 • Samtale om aktuelle problemstillinger og avklaring av henvisning
 • Innhenting av opplysninger som er relevante for nåværende sykdomsbilde
 • Kartlegging av dagens situasjon, somatisk helse og mental helse
 • Kartlegging av daglig fungering 
 • Nevropsykologisk testing med vekt på generelt evnenivå
 • Samtale med nærpersoner
 • Undersøkelse av årsak til lærevansker
 • Funksjonell analyse av atferd
 • Livsbelastninger og påvirkning på psykisk helse
 • Kartlegging av kvalitetsaspekter ved det kommunale tjenestetilbudet
 • Diagnostisk intervju tilpasset målgruppen
 • Psykologisk behandling tilpasset den enkeltes funksjonsnivå
 • Kartlegging av bivirkninger av medisiner
 • Utprøving av medikamentell behandling
 • Veiledning til relevante kommunale tjenester

Tilbudet til den enkelte pasient vil variere ut fra tilstand og situasjon. For de fleste pasienter blir det viktigste en strukturert undersøkelse av funksjonsområder og tilbakemelding av resultatene ifra denne. Andre ganger er det også behov for oppfølgning og tilrettelegging i forhold til vanskene man har fått konstatert.

Grunnen til at man henvises er ofte at man opplever å ha lite interesse eller glede over ting man vanligvis liker, er bekymret eller engstelig, har tanker som er vanskelige eller forstyrrende, eller man klarer ikke å gjøre dagligdagse ting på samme måte som før. Dette kan gå ut over fungering hjemme eller på arbeid. Hos noen foreligger det kjente medisinske forhold som forklarer dette. Andre ganger er en utredning av psykiske vansker nødvendig for å belyse slike forhold. 
Enkelte opplever at diagnoser innen utviklingsområdet satt tidligere ikke passer etter hvert som de blir eldre. Funksjonsnivået kan bedre seg eller tidligere utredning ble gjort på et tidspunkt med stressende belastninger som gjorde at funksjonsnivået var kunstig lavt. I slike tilfeller er det relevant med revurdering av diagnose. 

Hva skjer når du kommer til ppu?


Pasienter som tas inn til behandling i PPU vil først komme til en inntakssamtale hvor man gjennomgår henvisning og aktuelle problemstillinger og mål for behandlingen. De fleste pasienter skal gjennomgå en strukturert kartlegging av:
 • Funkjsonsnivå
 • Kjente somatiske plager
 • Symptomer på psykisk lidelse
 • Problematferd
 • Sosiale forhold

Sammen med oppfølgingssamtale og observasjon og gjennomført kartlegging, settes det som regel en foreløpig diagnose. I samarbeid med pasient og nærperson utarbeides det en behandlingsplan. I PPU vil man møte spesialist, enten i psykologi eller medisin, i løpet av de tre første samtalene. Alle pasientsaker vil både ved inntak og senere i behandlingsforløpet drøftes i et tverrfaglig team for å kvalitetssikre tilbudet som gis. Pasient og pårørende involveres i denne drøftingen ved at fremdrift og aktuelle problemstillinger tas opp med disse i forkant av den tverrfaglige drøftingen.

PPU har rutiner for 3-måneders evalueringer som har til hensikt å evaluere behandlingsforløp og kommunisere dette til fastlege/henviser. Pasient og pårørende involveres i dette arbeidet. 

Når du er ferdig behandlet, overføres ansvaret tilbake til 1.linjetjenesten, det vil si fastlege og det resterende kommunale tjenesteapparat for de som har slike tjenester. Du og henvisende instans vil da få tilsendt en epikrise som inneholder informasjon om diagnose, hvilke tiltak vi har prøvd/ startet og anbefalinger om videre oppfølging.

Du har mulighet til å klage

 • Kontrollkommisjonen behandler klager på innleggelse, bruk av tvang og lignende. Den som fremmer sak bør ha egen advokat. Denne hjelp er gratis når det fremmes sak om tvangsbruk
 • Helsetilsynet behandler klager på innholdet i/ kvaliteten på behandlingen
 • Pasientombudet gir råd og veiledning hvis du har en sak overfor sjukehuset eller andre som er involvert i din behandling
 • Pasientskade-erstatningsnemda behandler saker om feilbehandling som pasienten mener har medført skade eller mén

 

Last ned som brosjyre

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Strandgata 202, Haugesund

Forløpskoordinator: 476 59 934
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 16.00-17.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Finne fram på Haugesund sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Psykisk helsevern for utviklingshemma, poliklinikkhttps://helse-fonna.no/behandlinger/psykisk-helsevern-for-utviklingshemma-poliklinikkPsykisk helsevern for utviklingshemma, poliklinikkPPsykisk helsevern for utviklingshemma, poliklinikkPsykisk helsevern for utviklingshemma, poliklinikkPsykisk helsevern for utviklingshemma, poliklinikkPsykisk helsevern for utviklingshemma, poliklinikk

Fann du det du leita etter?