Alderspsykiatrisk poliklinikk og døgnpost

Alderspsykiatrisk poliklinikk er tilbod til deg med psykiske lidingar som debuterer etter fylte 65 år. I poliklinikken møter du som ikkje treng innlegging, medan du som på døgnposten og ligg inne på sjukehuset.  

Les meir om Alderspsykiatrisk poliklinikk og døgnpost

Alderspsykiatrisk poliklinikk og døgnpost

Last ned informasjonshefte om Lewy body demens (PDF 628KB)

Alderspsykiatrisk poliklinikk

Vi har tilbod til deg med psykiske lidingar som debuterer etter fylte 65 år og som ikkje treng innlegging i avdeling. Dette kan vere utgreiing av kognitiv svikt og demens, eller vurdering førarkort. Alle utgreiingar blir gjennomført av eit team beståande av overlege eller psykologspesialist, og spesialsjukepleiar eller vernepleiar. Vi er også involvert i forsking, og som pasient og pårørande får de tilbod om å delta i desse.

Kva er ei utgreiing?

Ei utgreiing er ei brei undersøking der vi gjennom samtalar, observasjonar og testing, undersøker ulike hjernefunksjonar og ferdigheiter. Dette kan inkludere

 • Korleis du fungerer i dagleglivet
 • Hukommelse
 • Merksemd/konsentrasjon
 • Planlegging, organisering og problemløysningsevner
 • Språk
 • Atferdsmessig, sosial og følelsesmessig fungering

Tilbodet til den enkelte pasient vil variere ut frå tilstand og situasjon. For dei fleste er det viktigaste ei nøye undersøking og tilbakemelding for resultata frå undersøkinga.

Andre gonger er det også behov for oppfølging og/eller tilrettelegging om det blir funne vanskar.

Mange blir tilvist til oss fordi dei opplever å ha vanskar med hukommelse, konsentrasjon, eller ikkje klarer å gjere ting på same måte som før. Vanskane kan gå ut over korleis du fungerer heime eller på arbeid, og utgreiinga hos oss skal avdekke årsakene til dette.

Hos nokon er det konkrete forhold som skal utgreiast, som evne til bilkjøring eller arbeidsevne.

Alderspsykiatrisk poliklinikk kan også utgreie, behandle og rettleie heime hos pasient og på institusjonar.

Kva skjer når du kjem til oss?

Samtale og intervju

Første gong du kjem vil vi gå gjennom kva som er bakgrunnen for tilvisinga di og tilbodet vi har. For å kunne gjennomføre ei god utgreiing vil det vere naudsynt med opplysingar om noverande og tidligare sosiale og helsemessige forhold. Samtale med pårørande er nødvendig.  


Testar

Som regel vil det bli gjennomført testar. Testane kan vere munnlege, skriftlege eller praktiske, og viser ulike funksjonar i hjernen. Testane kan vere ein del av ei funksjonskartlegging, ein nevropsykologisk utgreiing, eller vurdering av førarkort.


Tilbakemelding og oppfølging

Om du er tilvist for utgreiing av psykiske plager eller hukommelsesvanskar, vil du etter samtale og testing hos sjukepleiar eller vernepleier, bli vurdert av vår overlege. Saman vil de gå gjennom resultata og konklusjonane frå testinga, og eventuelt behov for vidare oppfølging vil bli drøfta. Utgreiinga varer vanlegvis to til tre timar.

Om du er tilvist for vurdering for førarkort, har du samtale og test med ein psykologspesialist. Tilbakemelding om resultata får du ei stund etter testinga. Utgreiinga varer vanlegvis tre til fire timar.


Om du er tilvist for ein nevropsykologisk utgreiing, har du samtale og test med ein psykologspesialist. Tilbakemelding om resultata får du ei stund etter testinga. Utgreiinga varer vanlegvis seks til åtte timar, fordelt på to timeavtalar.


Rapport frå utgreiinga di sender vi til fastlegen din og den som har tilvist deg. I utgangspunktet har helsepersonell teieplikt ovanfor alle andre instansar, men i nokre tilfelle har helsepersonell meldeplikt - i hovudsak tilfelle der helsekrav til førarkort ikkje er oppfylt eller dersom det er bekymring ovanfor barn sin omsorgssituasjon. 


Parkering

Det er eigne parkeringsplassar du kan bruke når du skal til oss. Hent parkeringslapp i ekspedisjonen og legg denne godt synleg i bilen.


Her finn du oss

Alderspsykiatrisk poliklinikk er i første etasje i Haugesund Sjukehus. Bruk inngangen frå Breidablikgata, kalla Inngang A, nord for hovudinngangen til Haugesund Sjukehus.

Alderspsykiatrisk døgnpost

Vårt tilbod er til deg

 • Med alvorleg psykisk liding som debuterer etter 65 år
 • Med uavklart demenssjukdom, som er vanskeleg å utgreie i kommunehelsetenesta
 • Med atferdsmessige og psykologiske symptom ved demens
 • Med alvorleg psykisk liding som tidlegare har vore sjuke, og ikkje har annan behandlingskontakt

Vi som jobbar her har alle brei erfaring og ekstra kompetanse i å arbeide med personar med alderspsykiatriske lidingar og demenssjukdommar.

Gjennomsnittleg liggetid for utgreiing og behandling av deg som pasient tre veker. I den tida er også samarbeidet med deg som er pårørande eller som jobbar i kommunehelsetenesta ein viktig del av utgreiinga.


Behandlingar

Døgnobservasjon

Døgnobservasjon er deltakande observasjon i daglege gjøremål, kartlegging, testing og samtaler.
 
Lege gjør medisinsk utgreiing og bestiller nødvendige spesialundersøkingar. Psykiater, psykolog eller sjukepleier/hjelpepleier har samtalar med pasienten.

Vi har eigen psykologspesialist for nevropsykologisk utgreiing.


Behandlingsformar

Vi har fleire behandlingsformar som skal betre eller lindre pasienten sine symptom

 • Miljøbehandling
 • Terapeutiske samtalar
 • Behandling med medisinar
 • ECT – elektrosjokk til behandling av alvorlig depresjon
 • Fysioterapi

Din behandlar vil fortelje kva som er aktuelt for deg.


Samarbeid med andre

Alderspsykiatrisk døgnpost og alderspsykiatrisk poliklinikk har nær kontakt med andre spesialfelt som geriatri og nevrologi, slik at tilbodet vårt til deg blir best mogleg.

Har du vore innlagt i alderspsykiatrisk døgnpost kan det også vere at du blir tilvist til oppfølging i alderspsykiatrisk poliklinikk etterpå.

Tilvising

Fastlege/legevakt, sjukeheimslege og behandlarar ved ulike institusjonar i Helse Fonna-området kan tilvise til oss.
 
Akuttinnlegging

Vi har ikkje akuttfunksjon, så akuttinnlegging må gå gjennom fastlege/legevaktslege til psykiatrisk vakttjeneste.


Her finn du oss

Alderspsykiatrisk døgnpost er i første etasje i Haugesund Sjukehus. Finn oss på kartet og sjå adresse her.

Opningstider

Døgnavdelingen er open heile døgnet. Vi har sommerstengt 4 uker i juli og julestengt.


Visittider

Det er ingen visittider hos oss, men frokost- og middagsmåltid er ein viktig sosial del av opphaldet, så akkurat til desse måltida ønskjer vi at alle pasientane skal delta, så sant dei er i stand til det.
 

Måltid

 • Frokost: 8.30
 • Kaffetralle: 11.30
 • Middag: 13.30
 • Kaffe: 16.00
 • Kvelds: 19.00

Besøker du ein av våre pasientar skal det skje på pasienten sitt rom. Dette er viktigfor taushetsplikten vi har for dei andre pasientane. Alle har eigne rom.

Kontaktinformasjon

Telefon
52 73 27 00
måndag - fredag 07.30-15.30
laurdag Poliklinikken er stengt helger og heilagdagar
Forløpskoordinator: 476 59 934
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 16.00-17.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Finne fram på Haugesund sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?