HELSENORGE

Helse Fonna og Tysvær kommune tildelt iSpe-innovasjonsmidler

Samarbeidsprosjektet mellom Helse Fonna og kommunene Tysvær, Vindafjord, Suldal og Sauda har fått tildelt midler fra Helsedirektoratet under tilskuddsordning Kommunal kompetanse og innovasjon.

Programmet er en del av reformen «Leve hele livet». Med disse midlene skal vi utvikle en kommunikasjonsstøttet brukerundersøkelse på iSpe-plattformen. Målet med prosjektet er å oppnå en tjenesteinnovasjon som gir økt medvirkning og deltagelse fra brukeren i dens egen brukerundersøkelse og på denne måten bidra til forbedring av kommunale tjenester. Innovasjonen vurderes å ha potensiale for spredning nasjonalt.

Utfordringer med dagens metoder

Det interkommunale prosjektet «Det handler om meg» avdekket i løpet av fjoråret stor mangel på brukerundersøkelse for tjenestemottakere med utviklingshemning. Gjennom tett samarbeid med brukerne i «Det handler om meg» kom man frem til en løsning som gjennomføres ved hjelp av intervju. I en intervjusituasjon forsvinner informasjon fra brukeren i undersøkelsen både i form av at spørsmål blir uklare og vanskelige og at brukerens svar er preget av hva han eller hun tror intervjuer ønsker at denne skal svare. Intervjumetoden innebærer at kommunen bruker ressurser på gjennomføring av brukerundersøkelse, både i form av tidsbruk ved intervjuing og deretter på å besvare undersøkelse på vegne av brukeren.

Dagens brukerundersøkelse kan i liten eller ingen grad gjennomføres av brukeren selv. Brukeren er avhengig av at kommunalt tjenestepersonell besvarer undersøkelsen på vegne av brukeren.

Løsning

ispe-pad.png
Løsningen er å utvikle en brukerundersøkelse med integrert kommunikasjonsstøtte i form av bilder, filmer med enkelt språk og enkle spørsmål med svaralternativer brukeren forstår. På denne måten vil vi legge til rette for økt brukermedvirkning i personens undersøkelse av brukererfaring og opplevelser med kommunale tjenester.

Prosjekt iSpe har den teknologien som trengs for å møte våre brukere sine behov for kommunikasjonstilpasset undersøkelse. Evaluering og innsiktsarbeid i dette innovasjonsprosjektet har vist at plattformen undersøkelsen skal bygges på øker brukerens aktive deltagelse, medvirkning og selvstendighet i gjennomføring av undersøkelse om komplekse følelser, tanker og atferd.

Nytte for individ og samfunn

Prosjektet har nytteverdi for individer gjennom forbedring av tjenester for utviklingshemmede basert på deres selvstendige og uavhengige tilbakemelding om brukeropplevelse i møte med kommunale tjenester. Prosjektet bidrar til å styrke fag- og tjenesteutvikling sammen med tjenestemottakere. Mange mennesker med utviklingshemming får tjenester gjennom hele eller store deler av livsløpet. Alle har rett til å foreta selvstendige og frie valg, og til å bli møtt med respekt for synspunkter og ønsker for eget liv. Prosjektet vil bidra til å realisere disse verdiene.

Prosjektet har samfunnsverdi ved å utvikle en løsning som øker mulighetene for selvbestemmelse og medvirkning for utviklingshemmede. Prosjektet er et direkte svar på FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne og en dokumentert mangel på tilpasning og tilrettelegging for medvirkning og selvbestemmelse for denne gruppen i Norge.

Fann du det du leita etter?