Fertilitetssenteret

Haugesund fertilitetssenter har arbeidd med assistert befruktning sidan 1985. Fagmiljøet du møter hos oss har lang erfaring, og vi legg stor vekt på personleg og trygg behandling. Vi kan og vise til gode resultat.

Les meir om Fertilitetssenteret

Fertilitetssenteret

Henvisningsskjema (PDF)

Retningsliner for behandling

 
For å få time hos oss, må du ha tilvisning frå gynekolog. Når søknad er godkjend blir du satt på venteliste.

Haugesund fertilitetssenter tilbyr alle former for assistert befruktning som er lovlege i Noreg. Assistert befruktning er regulert gjennom Bioteknologilova. Lova seier blant anna at «assistert befruktning kan berre utførast på kvinne som er gift eller som er sambuar med ein mann eller kvinne i ekteskapslignande forhold». Begge partar må underteikne på at dei ønskjer behandling. Vidare må paret vere medisinsk og psykososialt eigna.

Rettleiande øvre aldersgrense for kvinna er under 38 år ved første tilvisning. Etter medisinsk vurdering kan vi i nokre tilfelle avvike frå denne regelen. Barnlause og par som har eitt barn vil bli prioriterte.

Donorbehandling og nedfrysing av sæd

Vi har for tida ikkje moglegheit å tilby behandling med donor eller ta i mot sæd frå donorar.

Vi kan tilby nedfrysing av sæd for kreftpasientar.

Årsakar til barnløyse

Dei tre mest vanlege enkeltårsaker til ufrivilleg barnløyse er nedsett sædkvalitet, skadde eggleiarar og eggløysingssvikt. 


Mannleg faktor

Nedsatt sædkvalitet reknar ein med å vere den direkte årsaka i ein tredel av tilfella, men kan i ytterlegare 20% vere ei medverkande årsak til ufrivilleg barnløyse. Nedsett sædkvalitet kan skyldast

 • Levesett (miljøfaktorer, røyking, alkohol, medikamenter) 
 •  Testikkelinfeksjon ved kusma eller alvorlege/kroniske sjukdommar 
 •  Tette sædleiarar 
 •  Medfødte sjukdommar, t.d. kromosomfeil
 • Utilstrekkeleg hormonproduksjon i hypofysen

Ved nedsatt sædkvalitet kan antibiotika, hormon, operasjon, og assistert befruktning (IVF) vere aktuelt. Ved svært nedsatt sædkvalitet (få eller ingen levande sædceller i prøven) vil ICSI, ICSI kombinert med MESA/TESE(biopsi) eller donorinseminasjon vere aktuelle behandlingstilbod.


Eggleiar faktor

Eggleiarar kan bli skada i samband med betennelse. Kvinna kan ha hatt ein eggleiarbetennelse forårsaka av t.d. Clamydia eller dei kan vere skada etter ein kraftig blindtarmbetennelse, særleg dersom blindtarmen sprekk.

I nokre tilfelle vil eggleiarane vere heilt tette, andre gonger er dei ikkje tette, men fungerer dårleg på grunn av skadd vev inne i tubene. I fall eggleiarane er tette vil dei nokre gonger fylle seg med væske, og dette anser ein som ugunsteg i høve til prøverørsbehandling. Vi vil derfor ofte tilrå fjerning av slike utvida eggleiarar om ein ikkje blir gravid på første forsøk. Den beste behandlinga ved skada eggleiarar er prøverørsbehandling.


Uforklarleg faktor

Hos mange par greier vi ikkje å fastslå nokon sikker årsak til kvifor dei ikkje lykkast med graviditet. I alle høve kan det her vere fleire små faktorar som til saman vanskeleggjer graviditet, sjølv om vi ikkje greier å påvise nokon bestemt årsak. Denne gruppa pasientar har same sjanse til å lykkast som andre. Til dømes dei med eggleiarskade. Hos nokre i denne gruppa viser det seg ved prøverørsforsøk at eggproduksjonen hos kvinna er nedsett og dette kan vere årsaka til uteblitt graviditet.


Endometriose
Endometriose er ein tilstand der celler som normalt berre finns i livmora og har satt seg fast på andre stader i kroppen. Som oftast vil slike celler lokalisere seg til eggstokkar, bak livmora eller på andre organ i bekkenet.

Desse cellene vil oppføre seg som celler i livmora, det vil sei at dei i høve til menstruasjonsperioden blør. Dette kan gje opphav til smertefulle menstruasjonar og etter kvart arrforandringar i vevet.

I eggstokkane vil det ofte føre med seg blodfylte cyster. Vi veit at aktiv endometriose reduserer sjansen for å oppnå graviditet på vanleg måte og reduserer sjansane ved prøverørsbehandling.

I fall vi kjenner til at det føreligg aktiv endometriose vil vi tilrå operasjon med brenning av dei områda som har endometriose eller medikamentell forbehandling for å fjerne menstruasjon og dermed fjerne blødninga ein periode før behandlinga.


Eggløysingsforstyrring

Mange pasientar som blir tilvist har manglande eller sjeldne eggløysingar. Mange av desse pasientane vil kome inn under ein diagnose som heiter polycystisk ovariesyndrom. Dette er ein sekkediagnose der nokre pasientar har klassisk PCO med auka hårvekst i ansikt og på kropp, overvekt og typiske eggstokkforandringar på ultralydundersøking.

Andre gonger kan vi sjå sjeldan eller mangelfull eggløysing og hos pasientar uten spesiell hårvekst eller vektproblem. Desse pasientane har ofte vore til behandling hos eigen lege og fått anten tablettar eller hormoner i forkant for å få eggløysing. I fall ein allikevel ikkje har blitt gravid på denne behandlinga vil det vere aktuelt å gjere prøverørsbehandling. Denne gruppa pasientar har noko større risiko for overstimulering (det vil seie mange egg med tilhøyrande magesmerter) i samband med behandlinga.

Overvekt er ein negativ faktor når det gjeld resultata etter prøverørsbehandling og dessutan negativt i forhold til svangerskap og fødsel. Det er derfor ein stor fordel om pasiantene er tilnærma normalvektige ved behandling. 


Andre årsakar

Ei rekke andre faktorer kan medverke, til dømes forhold ved livmorhalsen, andre sjukdommar som påverkar tilstanda osb. Stoffskiftesjukdommar vil minske sjansen til å lykkast med å bli gravid og må derfor vere regulert før ein eventuelt kjem til behandling.

Praktisk informasjon

Kostnadar

Vi tar atterhald om prisendring.

IVF-behandling

Vi har moglegheit til å tilby inntil tre IVF-forsøk med tilbakesetting av embryo (befrukta egg) med dekning frå det offentlege. Folketrygda dekker medisinutgifter ut over kroner 17 108 for desse tre forsøka.

Eigedel

 • Første konsultasjon (per person samtaledagen): 345 kroner
 • IVF/ICSI: 1500 kroner
  Prøverørsbehandling med tilbakeføring av befrukta egg, inkludert eventuelt frysing av befrukta egg
 • IVFD: 1500 kroner
  Prøverøyrsbehandling med dornorsæd, inseminering med donorsæd)
 • FER: 420 kroner
  Tilbakeføring av tine embryo
 • Kontrollar i samband med forsøk: 345 kroner
 • Dersom det i behandlingsperioden blir nødvendig med legesamtalar/tilleggsundersøkingar, betalast ein eigendel: 345/420 kroner


Forsøk med full eigenbetaling
Tilbod om dette blir kun gitt når eininga har kapasitet. Ta kontakt for prisar. Dersom du ikkje har hatt offentleg forsøk tidlegare, dekker Folketrygda medisinutgifter over 17 108 kroner.

Fullførte forsøk:

 • IVF
 • ICSI
 • TIN/FER
 • Tillegg ved donorbehandling


Forsøk som må abrytast etter egguthenting:

 • IVF
 • ICSI

Utgifter til medisinar kjem i tillegg.


Refusjon av medisinutgifter

Når eigedelen på 17 108 kroner er oppnådd, kan de sende søknad om refusjon for medisinutgifter. Hugs å ta vare på kvitteringar. Kravet må vere sendt innan seks månader. Dersom utgifter til første forsøk ikkje overstig 17 108 kroner, treng de ikkje sende inn krav før de eventuelt kjem til ny behandling.

Det er HELFO som behandlar krav om refusjon av legemidlar. Kravet skal difor sendast dit. Hugs å ta med kontonummer.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Postboks 2415, 3104 Tønsberg
Telefon 815 70 030 - HELFO rettleiing for privatpersonar
E-post post@helfo.no

Medikamenta Progestan og Cyclogest er uregistrerte, og utgifter blir ikkje dekka.

Du bestemmer sjølv intervalla mellom behandlingane.

Refusjon av reiseutgifter
Krav om refusjon av reiseutgifter sendast på eiga skjema til ANS (helseføretaka sitt senter for Pasientreiser). For meir informasjon sjå www.pasientreiser.no.

Tilvisingsrutinar

Haugesund Fertilitetssenter tar i mot par frå heile landet for assistert befruktning, både heterofile og lesbiske. Paret får individuell behandling og oppfølging av tilsette som har lang erfaring og høg kompetanse innanfor fagområdet.

Ta med alle opplysningar - gjer ventetida kortare
Vi ønskjer at behandlinga skal vere så rask og skånsam som mogleg for paret og at ventetida frå vi mottar søknad til vi startar behandling skal vere kort. Derfor er vi avhengige av at tilvisingane legen sender inneheld den informasjonen vi meiner er viktig. Det vil redusere risikoen for uheldige forseinkingar av behandlingsoppstart (for eksempel manglande beskyttelse mot Rubella eller for høg BMI).

Det vil også føre til at vi ikkje behøver å bruke ressursar på å innhente nødvendig informasjon om paret som manglar i tilvisinga. Innsamling av informasjon, som manglande opplysningar om partner, vanskeleg å finne telefonnummer og så vidare, krev mykje tid.

Psykososial vurdering
Vi er pålagt å gjere ei psykososial vurdering av paret (jf. bioteknologiloven §2-6). Dette skal sikre, så langt det lar seg gjere, at barnet får gode oppvekstvilkår. For å foreta denne vurderinga er det nødvendig at tilvisande lege har dette i tankane før eller når paret blir tilvist til assistert befruktning. Om tilvisande lege er i tvil om parets omsorgsevner, er det ein fordel om paret blir vurdert før tilvisinga blir sendt.

Det kan innhentast sosialrapport frå barnevern eller sosialtenesta. Paret må gi sitt samtykke til at desse instansane kan utlevere denne type informasjon. I utgangspunktet skal det regionale helseføretaket der pasienten bor syte for utgiftene i samband med psykososiale vurderingar som ledd i utgreiing for behandling.

Tilvisingsskjema
Det er ønskeleg at lege nyttar skjemaet "Henvisning til assistert befruktning". I og med at dette for nokon vil medføre dobbeltarbeid, er det helt i orden om skjemaet blir brukt som ei sjekkliste for å sjå at all informasjon er komme med i tilvisinga.

Vi ser helst at tilvisninga skrivast av ein spesialist i gynekologi eller obstetrikk, men vi mottar gjerne tilvising frå paret sin fastlege dersom vedkommande kan gi oss dei opplysningane om paret vi ber om.

Kriteria for behandling

 • Paret må vere gift eller sambuarar i ekteskapsliknande forhold
 • Paret må vere psykososialt eigna til å ha barn
 • Kvinna bør ikkje være fyllt 39 år ved søknadstidspunkt, og mannen bør ikkje være eldre enn 55 år
 • Kvinner med kroniske sjukdommar som kan bli verre ved eit svangerskap, eller der svangerskap kan føre med seg alvorlege komplikasjonar, vil bli særskild vurdert
 • Kvinna bør ha Body Mass Index (BMI) <32
 • Par der ein eller begge har fått påvist at dei er smitteførande med HIV, Hepatitt B eller Hepatitt C, kan ikkje få tilbod om behandling

Alle pasientar skal vere ferdig utgreidd hos gynekolog eller lege før søknaden blir sendt til oss.


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Vi held til i 3. etasje ved Haugesund sjukehus, i austblokka. Du kan bruke hovudinngangen, eller inngang frå Karmsundgata. Vi gjer merksam på at inngangen frå Karmsundgata ikkje har tilgang til heis. Det er ikkje besøkstid på eininga.
Telefon
52 73 23 07
måndag - fredag 08.00-15.00
På telefon kan du få svar på spørsmål om ventetider eller andre generelle spørsmål. Når du er i behandling hos oss får du telefonnummer til sjukepleiar.
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 17.00-18.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 8.00-16.30.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i sjette etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande. Opningstider:

Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i fjerde og femte etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering Haugesund sjukehus

​Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må ha billett frå parkeringsautomat eller parkeringsløyve synleg i frontruta.

Reserverte plassar for HC-parkering like utanfor hovudinngangen.

Det er reserverte plassar blodgivarar, dialyse, behandlingshjelpemidler og enkelte øyeblikkeleg hjelp-plassar. Ta kontakt med aktuell avdeling for meir informasjon om dette.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.