Sped- og småbarnsdagane 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 23.11.2017-24.11.2017, BUP Haugesund, BUP Stord

«Dei sårbare små og dei viktige vaksne» - Velkommen til sped- og småbarnsdagane 2017.

Sped- og småbarnsdagane er for helsesøstrer, jordmødrer,  barnehagar, pedagogar, fastlegar, personell ved fødeklinikk og barneavdeling, BUP, VOP, familiekontor, PPT, barnevern, psykologar og andre som arbeider med barn og familiar, samt brukarar av tenestene.

Bli med på to dagar med fagleg påfyll og ein lokal møteplass for dei som er engasjert i dei yngste barna.

Sped- og småbarnsdagene - tegning av jente

Når og kor

Dato
23.11.2017-24.11.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00
Stad
Stord hotell
 
Arrangør
BUP Haugesund
 
Innlegg frå
Ulrika Håkonsen, Høyskolen i Lillehammer -«Hold meg i ditt sinn - barndom og foreldreskap når livet er strevsomt» og Hanne Holme/Elin Olsen Kallevik frå RBUP Øst, Sør 
Kontaktinformasjon
Kontakt Arnhild Aas Vad, telefon 53 43 12 20
 
Meir informasjon
Meld deg på Påmeldingsfrist er 20. november 
arnhild.aas.vad@helse-fonna.no

Program

Torsdag 23. november 2017

Første dag
08.30- 90.00 Registering
09.00-09.15Kulturinnslag v/barnehage 
09.15-09.30Opning av dagane v/ Seksjonsleiar ved DPS/BUP Stord Liv Åse Dybdal
09.30-12.00

Hovudførelesar: Ulrika Håkonsen, Høyskolen i Lillehammer.

«Hold meg i ditt sinn - barndom og foreldreskap når livet er strevsomt».

Ulrika C. Håkansson, Psykologspesialist og PhD-stipendiat ved høyskolen i Lillehammer

Ulrika Håkansson er psykolog med spesialisering i sped og småbarnspsykologi, samt samfunnspsykologi. Ho  jobbar for tida med sluttføring av doktorgradsavhandlinga si som har tittelen «keeping mind in mind» der ho har undersøkt ei rekke faktorar hos 50 spedbarnsmødre med rusmiddelavhengighet og deira babyar. Ulrika er særlig opptatt av samspelet mellom foreldre og barn, og kva måte ein kan tilpasse intervensjonar for å auke omsorgskompetanse hos foreldre som strevar. Ulrika har tidligare lang erfaring som kliniker i arbeid med familiar der foreldra har psykiske lidingar og rusmiddelproblematikk.

12.00-13.00Lunch
13.00-13.30Brukarperspektivet: Å vere fostermor og møte hjelpeapparatet.
13.30-14.10Hovudtrekka i barn og unges helseteneste, med fokus på helseteneste for barn 0-3 år. Psykologspesialist Elin Børve ved BUP Stord/kommunepsykolog i Odda Kommune
14.10-14.30Pause
14.30-15.30

Parallellsesjonar

  • Jåttåmodellen for tilvenning v/ Leiar i Tysværvåg barnhage  Anne Stine Askeland-Gjerde
  • Utvklingstraumer v/Sissel Øritsland overlege BUP Haugesund
  • Presentasjon av mottaksbarnehagen ved Heiane Mottak på Stord v/Ingvild Moe Larsen. Om foreldresamarbeid og møte med det enkelte barnet.

 

Fredag 24. november 2017

Andre dag
09.00-09.15Kulturinnslag v/barnehage 
09.15-11.30

Hovudførelesar: Hanne Holme R-bup Øst, Sør, saman med med Elin Olsen Kallevik 

«Den utviklingsstøttande barnehagen»

Hanne Holme, seksjonsleiar ved R-bup Øst, Sør

Hanne Holme er særlig opptatt av endringsarbeid i tenestane som rettar seg mot dei minste barna og deira familiar, slik at disse tenestene kan fremma kvalitativt gode og utviklingsstøttande miljø fra fosterliv til skolestart, og der omsorgsgiver alltid vert invitert med som en likeverdig partner.

Hanne Holme er utdanna helsesøster, med vidareutdanning i folkehelsevitenskap. Jobbar som seksjonsleiar i Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.
Hanne Holme har lang erfaring med utviklings- og intergreingsarbeid både i kommunale og statlege tenestar.

Elin Olsen Kallevik, Seksjonsleiar ved R-bup Øst, Sør

Elin har lang erfaring som prosjektleiar innan nettbasert kunnskapsformidling og digital kommunikasjon ved R-bup Øst, Sør har ho blant anna leia utviklinga av helsestasjonstjenesten.no og e-læring for barnehagetilsette, samt R-bup sine nye nettsider.

11.30-12.30Lunch
12.30-13.30

Parallellsesjonar

  • Erfaringar med foreldregrupper for foreldre med barn m/funksjonshemmingar  v/Sølvi Heimestøl, Anita Weltzin Dalaker og Janett Lillås Mathiassen
  • «Når foreldre har vansker med å gi spedbarnet reguleringsstøtte» Kjersti Martinsen Holta v/ PPT Tysvær, tidlegare tilsett ved Solstrand barnevernssenter.

  • FIT (Feedback informerte tenester). Korleis opplever føresette våre tenestar? Ein metode for å gjere føresette meir aktivt deltakande og engasjerte i utforminga av den hjelpa familien treng,  v/ familierettleiar i Bømlo Kommune Miriam Johannesen

13.30-13.45Pause

13.45-14.05

 

14.05-14.15

Nytt frå forskning v/Psykologspesialist Elin Børve BUP Stord/kommunepsykolog Odda Kommune.

Erfaringar frå fokusgruppeintervju om Newborn Observation (NBO) v/ Sølvi Heimestøl

14.15-15.00Loddtrekking og avslutting

 

Bestilling av overnatting

Kontakt Stord Hotell, tlf. 53 40 25 00

  • Enkeltrom med frukost: kr. 1295,- pr døgn
  • Dobbeltrom med frukost: kr. 1495,- pr døgn

Oppgi kode: «Helse Fonna, Sped- og småbarnsdagane 2017, 23. – 24. november.»

Godkjenning

Det vil bli søkt godkjenning til psykologforeninga, legeforeninga og NSF

Arrangør

Samarbeidsgruppa for Sped- og småbarnsdagane representert ved Haugalandsløftet, FOUSAM, Barneavdelinga ved Haugesund sjukehus, Odda kommune, Barne- og familietenesta i Bømlo kommune, Sunnhordland interkommunale barnevern, BUP Haugesund og BUP Stord.

Tusen takk

I år er det barn fra Espira Hollund, som har illustrert programmet. Takk for fine teikningar.

Påmeldingsfrist: Innan 01.10.17.

Det er bindande påmelding og ein betaler når en melder seg på. I år vil det ikkje være muligheit for utsending av faktura.

Pris

Kroner 1560,- inkludert lunsj begge dagar.

Sped- og småbarnsdagene - tegning av fire personer

Fann du det du leita etter?