Helsenorge

Parkinson kurs, våren 2022

Kurs for pasientar med Parkinsons sjukdom og deira pårørande.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Kurset krever henvisning for å delta. 

Kurs for pasientar med Parkinsons sjukdom og deira pårørande.

 

Parkinsons sjukdom er en kronisk sjukdom som rammar nervesystemet. Å leve med kronisk sjukdom kan by på mange utfordringar, men med fysisk trening og legemidler kan sjukdommen lindras. Å møte andre i same situasjon på eit slikt kurs kan vere både trygt og støttande.

Vi ønskjer med dette kurset å bidra til økt kunnskap om diagnosen, reduksjon av symptomer, betring av livskvalitet og gi pasientane økt evne til å delta i kvardagens aktivitetar og gjøremål.


Kurset går over to dagar.

 

For å delta treng du tilvisning frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.