HELSENORGE

Parkinson kurs

Kurs for pasientar med Parkinsons sjukdom og deira pårørande.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Kurset krever henvisning for å delta. 

 Innhald

Kurs for pasientar med Parkinsons sjukdom og deira pårørande.

 

Parkinsons sjukdom er en kronisk sjukdom som rammar nervesystemet. Å leve med kronisk sjukdom kan by på mange utfordringar, men med fysisk trening og legemidler kan sjukdommen lindras. Å møte andre i same situasjon på eit slikt kurs kan vere både trygt og støttande.

Vi ønskjer med dette kurset å bidra til økt kunnskap om diagnosen, reduksjon av symptomer, betring av livskvalitet og gi pasientane økt evne til å delta i kvardagens aktivitetar og gjøremål.


Kurset foregår i mindre grupper og går over to dagar.

 

For å delta treng du tilvisning frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.


Program

Vi gjennomgår: 

  • Kva er parkinson sjukdom?  
  • Bevegelse og aktivitet
  • Legemidler
  • Ergoterapi
  • Rettigheiter
  • Ernæring ved parkinson
  • Erfaringsinnlegg


Kurset er tverrfagleg og undervisning blir haldt av lege, fysioterapeut, logoped, farmasøyt, ergoterapeut, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog. Erfaringsinnlegg haldes av brukerrepresentant fra Parkinsonforeningen. 


Praktisk informasjon

Kurset går over 2 dager på dagtid. Det vil leggast opp til diskusjonar i gruppe og i plenum.

Pårørande er hjartelig velkomne på kurs, og oppfordrast til å delta på heile kurset.

Det blir servert kaffi, te og litt frukt på kurset. Lunsj kan enten tas med eller kjøpast i kantina på sjukehuset i 6.etg.

Informasjon om overnatting, reise, eigenandel m.m. finner du her.


Nyttig informasjonsmateriell frå kurset 

Kjem..


Gode nettsider