HELSENORGE

Digitalt plutselig vaksen kurs 2022

Pårørendekurs til foresatte som har ungdom med funksjonshemming.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Kurset krever henvisning for å delta.

Fire kursdager der vi ser på foreldrerollen i endring.

Korleis blir mi rolle som forelder nå?


Program 


Dag 1 kommunen og nav

Innlegg ved brukerrepresentant

Kommunale tjenester

Bolig • Verge • Praktisk hjelp i hjemmet Støttekontakt/avlastning • Saksgangen • Kartlegging av funksjonsnivå og behov for tilrettelegging?

Informasjon fra Nav

Arbeidsavklaringspenger • Uføretrygd • Arbeid med bistand • Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift • Hjelpestønad • Hvilke kartlegginger tar NAV?

Dag 2 skole, arbeid og helse

Informasjon fra NFU (eller annen aktuell organisasjon)

Informasjon fra PPT for videregående skole, og fra en videregående skole

Innhold i sakkyndig vurdering • Ulike linjer – hvilke kvalifikasjoner trengs og gis det? Karakterer eller ikke? • Kompetansebevis • Hvordan forbereder seg til arbeidslivet?

Solstein – Uni K

Hva er kvalifikasjonene for å få plass? • Hvilken oppfølging får ungdom/unge voksne?

Sykehusets oppfølging

Spesialisthelsetjenestens rolle • Hvordan pesialisthelsetjenesten er organisert • Hvilke ansvar Spesialisthelsetjenesten har for å følge opp ungdommene fremover

Dag 3 selvstendighet og f amilien

Selvstendighet

Identitet hos ungdommen • Ungdommen min skal flytte for seg selv, hva blir min rolle? Hvordan gjøre ungdommen selvstendig og medbestemmende?

Informasjon om verge og andre juridiske spørsmål


Dag 4 ungdommens liv og f oreldrerollen

Nettvett hos ungdommen og andre dilemma

Rusmidler • Seksuell helse Få barn eller ikke • Førerkort • Militæret
Behov for støttesamtaler?

Foreldrerollen etter utflytting