Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet – med hovedvekt på FAS FASD

Fagseminar, 19.10.2017, Familieambulatoriet

Familieambulatoriet i Helse Fonna sammen med Korus Vest, Stavanger
inviterer til gratis seminar i Haugesund 19. oktober 2017, 9.00-15.30.

Formålet med dagskurset er å gi innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig vekt på alkoholens virkning på fosteret. Skadevirkninger og praktiske konsekvenser/utfordringer for barnet og familien i hverdagen belyses.

Gro CC Løhaugen og Jon Skranes vil ha det faglige ansvar for dagen.

Målgruppe

Fagpersoner på føde/barselklinikk og barneavdeling, BUP, VOP, TSB, fastleger, helsesøstre, jordmødre, PPT, barnevern, BUFETAT, barnehage, skole og andre som i sin arbeidshverdag møter barn og familier som har utfordringer i forhold til denne problematikken. Familier som har omsorg for barn med rusrelatert skade.

Kurset er gratis, inkludert enkel lunsj. Maks antall deltakere er 100.

Påmeldingsfrist: 1.oktober 2018

Meld deg  på herNår og kor

Dato
19.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30
Stad
Uni-K AS, Kvalamarka 20, Haugesund
 
Arrangør
Familieambulatoriet
Familieambulatoriet Helse Fonna, Kompetansesenter rus – region vest Stavanger 
Innlegg frå
Gro CC Løhaugen og Jon Skranes. 
Kontaktinformasjon
Kjersti N. Bårdsen, Familieambulatoriet Helse Fonna, telefon 52 73 26 58, e-post kjerstirikkenygaard.bardsen@helse-fonna.no, eller Bernt Netland (Korus/Helse Fonna), telefon 917 22 548, e-post bernt.Netland@helse-fonna.no.
 
Meir informasjon
Meld deg på innen 1. oktober.  

Program

 • 9.00-9.30 Åpning og presentasjon av Familieambulatoriet i Helse Fonna
 • 9.30-10.30 Hvordan kan rus skade fosteret, hva er FASD, tverrfaglig utredning. Ved Jon Skranes
 • 10.30-10.45 Pause
 • 10.45-11.30 Skranes fortsetter
 • 11.30-12.15 Lunsj
 • 12.15 - 13.00 Andre rusmidler
 • 13.00-13.15 Pause
 • 13.15-14.00 Kognitive og atferdsmessige vansker. Hvordan hjelpe det russkadde barn med tverrfaglige tiltak. Ved Gro Løhaugen
 • 14.00-14.15 Pause
 • 14.15-15.00 Løhaugen fortsetter
 • 15.00-15.10 Pause
 • 15.10-15.30 Lene Grasmo Aase, barnelege i Helse Fonna: Lokale tilbud

Om foredragsholderne

Gro CC Løhaugen er spesialist i klinisk psykologi, nevropsykolog og har en phd omkring for tidlig fødte barn. Hun er leder ved Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU), Sørlandet sykehus Arendal. Gro CC Løhaugen avsluttet i 2011 sitt doktorarbeid ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim. Hun deltar i et forskningsprosjekt som omhandler langtidsoppfølging av barn med lav fødselsvekt. Gro CC Løhaugen skrev sin spesialistoppgave om det nevropsykologiske bidraget ved utredning og diagnostisering av føtal russkade. Hun har lang erfaring i tverrfaglig arbeid med barn utsatt for rus i fosterlivet fra HABU ved Sørlandet sykehus og barneklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Jon Skranes er barnelege og leder av Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) ved Sørlandet sykehus avd. Arendal. I tillegg arbeider han som professor i bistilling ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim hvor han er tidligere leder av forskningsgruppen "Center for early brain Development (CEBRA)" som ser på kliniske konsekvenser i et livsløpsperspektiv av å være født prematurt og/eller med lav fødselsvekt sammenholdt med avansert bildediagnostikk (MRI) av hjernen. Denne forskningsgruppen har oppnådd internasjonal anerkjennelse med en rekke vitenskapelige publikasjoner og doktorgrader. Skranes brukes hyppig som foreleser ved nasjonale og internasjonale konferanser. Han har arbeidet med tverrfaglig utredning av barn med mistenkt medfødt alkoholskade ved HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus i Arendal i mange år. Sammen med resten av det tverrfaglige teamet i Arendal har han utviklet "HABU Arendals- modellen" for utredning, diagnostisering og oppfølging av barn og unge med medfødt rus skade. Han er overlege (50% stilling) i den nyopprettede Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Rus skader (RK-MR) ved Sørlandet sykehus avd. Arendal.

Løhaugen og Skranes er begge tilknyttet det nyåpnede kompetansesenteret for barn med medfødte russkader ved Sørlandet sykehus.
Fann du det du leita etter?